Zelený otvorený prístup/zelená cesta je otvorený prístup uskutočňovaný prostredníctvom otvorených repozitárov a vlastných webových stránok. Článok (alebo dáta) môže uložiť samotný autor alebo jeho zástupca v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní. Postup pri ukladaní dokumentov a dát do otvorených repozitárov:

  • zvoliť vhodný otvorený repozitár pre uloženie dokumentu/dát (inštitucionálny, predmetový repozitár…). Ak inštitúcia nemá zriadený vlastný repozitár, autor si môže vybrať niektorý z repozitárov uvedených v registroch ROAR alebo re3data.
  • v prípade ukladania článku, ktorý bol publikovaný v časopise je nevyhnutné oboznámiť sa s politikami autorských práv vydavateľa časopisu. Autor si musí skontrolovať, či môže článok samo-archivovať v preprinte, postprinte alebo vydavateľovej verzii a tiež, či sa na zverejnenie článku formou otvoreného prístupu nevzťahuje embargo.
    Vhodným nástrojom pre overenie politík autorských práv vydavateľov, čo sa týka samo-archivácie článkov z časopisov na webe a v repozitároch s otvoreným prístupom, je RoMEO.
  • v prípade ukladania výskumných dát je dôležité zvážiť možnosť zverejnenia. Rôzne dáta majú rôzne stupne zverejnenie a to od úplne verejných až po vysoko dôverné. Autor aj vydavateľ dát sa musia ubezpečiť, že dáta neporušujú Zákon o ochrane osobných údajov (122/2013) a Autorský zákon (185/2015). K uloženým dátam môže byť pripojená licencia, v ktorej autor špecifikoval podmienky ich použitia.

Repozitáre

Otvorené archívy alebo repozitáre sú úložiská, prostredníctvom ktorých autori sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že vložia elektronickú verziu práce do digitálneho repozitára (vrátane tých prác, ktoré boli publikované klasickou formou a ku ktorým majú autori oprávnenie k zverejneniu). Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé uchovávanie. Repozitáre môžu byť:

  • inštitucionálne – obsahujú najrozmanitejšie dokumenty, ktoré chce inštitúcia uchovávať a sprístupňovať, vrátane tzv. „sivej“ literatúry
  • predmetové – sú zamerané na konkrétnu vednú oblasť.

CVTI SR ako národný referenčný bod pre Open Access politiku na Slovensku plánuje zriadiť a prevádzkovať národný repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry, ako to vyplýva aj z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019. Pôjde o repozitár budovaný a prevádzkovaný v CVTI SR s dôrazom na jeho trvalú udržateľnosť a zapojenie do medzinárodných štruktúr, kompatibilitu s medzinárodnými pravidlami a požiadavkami.

Vedeckým pracovníkom je zatiaľ k dispozícii repozitár ZENODO, ktorý je súčasťou portálu OpenAIRE a jeho prevádzkovateľom je CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum).