Zelený otvorený prístup/zelená cesta je otvorený prístup uskutočňovaný prostredníctvom otvorených repozitárov a vlastných webových stránok. Článok (alebo dáta) môže uložiť samotný autor alebo jeho zástupca v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní. Postup pri ukladaní dokumentov a dát do otvorených repozitárov:

  • zvoliť vhodný otvorený repozitár pre uloženie dokumentu/dát (inštitucionálny, predmetový/tematický repozitár, univerzálny atď.) Ak inštitúcia nemá zriadený vlastný repozitár, autor si môže vybrať niektorý z repozitárov uvedených v registroch ROARalebo re3data.
  • v prípade ukladania článku, ktorý bol publikovaný v časopise, je nevyhnutné oboznámiť sa s politikami autorských práv vydavateľa časopisu. Autor si musí skontrolovať, či môže článok samo-archivovať v preprinte, postprinte alebo vydavateľovej verzii a tiež, či sa na zverejnenie článku formou otvoreného prístupu nevzťahuje embargo.
    Vhodným nástrojom na overenie politík autorských práv vydavateľov, čo sa týka samo-archivácie článkov z časopisov na webe a v repozitároch s otvoreným prístupom, je RoMEO.
  • v prípade ukladania výskumných dát je dôležité zvážiť možnosť zverejnenia. Rôzne dáta majú rôzne stupne zverejnenie, a to od úplne verejných až po vysoko dôverné. Autor aj vydavateľ dát sa musia ubezpečiť, že dáta neporušujú Zákon o ochrane osobných údajov (122/2013)Autorský zákon (185/2015). K uloženým dátam môže byť pripojená licencia, v ktorej autor špecifikoval podmienky ich použitia.

Repozitáre

Otvorené archívy alebo repozitáre sú úložiská, ktorých prostredníctvom autori sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že vložia elektronickú verziu práce do digitálneho repozitára (vrátane tých prác, ktoré boli publikované klasickou formou a ku ktorým majú autori oprávnenie k zverejneniu). Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé uchovávanie. Repozitáre môžu byť:

  • inštitucionálne– obsahujú najrozmanitejšie dokumenty, ktoré chce inštitúcia uchovávať a sprístupňovať, vrátane tzv. „sivej“ literatúry
  • predmetové/tematické (odborové) – sú zamerané na konkrétnu vednú oblasť, napr. arXiv.org, PubMed Central® (PMC)
  • multiodborové/univerzálne – napríklad Zenodo umožňuje autorom z celého sveta ukladať rôzne typy výskumných materiálov v rôznych formátoch: články, dátové súbory, softvér a i., viac tu: https://about.zenodo.org/)
  • národné – ukladajú, archivujú a sprístupňujú publikácie, výskumné dáta a sivú literatúru daného štátu

Rozdelenie a označovanie repozitárov sa môže líšiť a hranica medzi jednotlivými kategóriami nemusí byť vždy presne definovaná. Napríklad register repozitárov s otvoreným prístupom openDOAR má na svojej stránke 5 typov repozitárov: „undetermined, institutional, disciplinary, aggregating, governmental“. ROAR umožňuje vyhľadávanie až v 12 kategóriách repozitárov.

CVTI SR ako národný referenčný bod pre Open Access politiku na Slovensku plánuje zriadiť a prevádzkovať národný repozitár na ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry, ako to vyplýva aj z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021. Pôjde o repozitár budovaný a prevádzkovaný v CVTI SR, s dôrazom na jeho trvalú udržateľnosť a zapojenie do medzinárodných štruktúr, kompatibilitu s medzinárodnými pravidlami a požiadavkami.

 

Vedeckí pracovníci majú zatiaľ k dispozícii tzv. univerzálny repozitár ZENODO, ktorý je súčasťou portálu OpenAIRE a jeho prevádzkovateľom je CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum).