1. UNESCO, 2015. Introduction to Open Access [online]. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [cit. 2016-09-13]. ISBN 978-92-3-100074-4. Dostupné na internete: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231920E.pdf
 2.  

 3. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION. 2012. European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020 [online]. European Commision [cit. 2016-09-14]. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf
 4.  

 5. OPEN SCIENCE AND RESEARCH INITIATIVE (ATT), 2014. Open Science and Research Handbook [online]. Open Science and Research initiative [cit. 2016-09-14]. Dostupné na internete: https://avointiede.fi/documents/14273/0/Open+Science+and+Research+Handbook+v.1.0/50316d5d-440b-4496-b039-2997663afff8
 6.  

 7. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA (MINEDU), 2015. Dobrovoľné publikovanie dát súvisiacich s vedeckými publikáciami ako otvorené údaje: návrh štandardu [online]. Bratislava: MŠVVaŠ [cit. 2016-09-20]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/10096.pdf
 8.  

 9. Otvorený prístup, 2012. Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB [cit. 2016-11-22]. Dostupné na internete: http://www.library.umb.sk/otvoreny-pristup/?print=1
 10.  

 11. FAQ, 2011. Creative Commons Slovensko [online]. CC Slovensko [cit. 2016-09-21]. Dostupné na internete: http://sk.creativecommons.org/?page_id=651
 12.  

 13. ADAMOVÁ, Zuzana, 2013. Licencie Creative Commons: nástroj pre Open Access. In: ITlib: Informačné technológie a knižnice [online]. Roč. 17, č. 3, s. 31-34 [cit. 2016-09-14]. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/licencie-creative-commons-nastroj-pre-open-access.html?page_id=2520
 14.  

 15. Creative Commons, 2015. In: Wikipédia: slobodná encyklopédia [online]. [cit. 2016-09-22]. Dostupné na internete: https://sk.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
 16.  

 17. Data managment Guide, 2016. Open Science and Research Initiative [online]. Open Science and Research Initiative (ATT) [cit. 2016-09-20]. Dostupné na internete: http://openscience.fi/data-management-guide
 18.  

 19. ADLEROVÁ, Iva, 2015. Informační a publikační strategie mladých vědců. In: INFORUM 2015: sborník z 21. ročníka konferece o profesionálních informačních zdrojích. Praha, VŠE, 26. – 27. května 2015 [online]. Praha: AIP, 2015 [cit. 2016-09-21]. Dostupné na internete: http://www.inforum.cz/sbornik/2015/10/
 20.  

 21. Praktiky predátorských časopisov, 2016. Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB [cit. 2017-01-09]. Dostupné na internete: http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/predatorske-publikovanie/praktiky-predatorskych-vydavatelov.html
 22.  

 23. Ako sa vyhnúť “predátorom”, 2016. Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB [cit. 2017-01-09]. Dostupné na internete: http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/predatorske-publikovanie/ako-sa-vyhnut-predatorom.html
 24.  

 25. Nekorektné praktiky v publikovaní :: Predátorské časopisy, 2016. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre [online]. Nitra: SPK [cit. 2017-09-01]. Dostupné na internete: http://www.slpk.uniag.sk/sk/nekorektne_praktiky/
 26.  

 27. Open Access: národný referenčný bod pre Open Access politiku Európskej komisie za SR, 2016. Centrum vedecko-technických informácií SR [online]. Bratislava: CVTI SR [cit. 2016-09-06]. Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/open-access.html?page_id=4927
 28.  

 29. Základné informácie, 2016. Centrum vedecko-technických informácií SR [online]. Bratislava: CVTI SR [cit. 2016-09-06]. Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/o-cvti-sr/zakladne-informacie.html?page_id=409
 30.  

 31. MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2016. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2019 [online]. Bratislava: MV [cit. 2016-09-06]. Dostupné na internete: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2016-2019-predlozeny-do-vnutrorezortneho-pripomienkoveho-konania
 32.  

 33. EURÓPSKA ÚNIA, 2014. HORIZON 2020: stručný opis programu [online]. Luxembrug: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie [cit. 2016-09-06]. ISBN 978-92-79-38930-6. Dostupné na internete: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_SK_KI0213413SKN.pdf
 34.  

 35. MINISTERSTVO VNÚTRA SR. 2016. LP/2016/858 Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2019: predkladacia správa [online]. Bratislava: MV [cit. 2017-01-09]. Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-858
 36.  

 37. The SPARC Author Addendum, 2017. SPARC [online]. SPARC [cit. 2017-01-09]. Dostupné na internete: https://sparcopen.org/our-work/author-rights/#addendum
 38.  

 39. Hirschov index, 2017. In: Wikipédia: slobodná encyklopédia [online]. [cit. 2017-01-09]. Dostupné na internete: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hirschov_index
 40.  

 41. Predátorské publikovanie, 2016. Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB [cit. 2017-01-09]. Dostupné na internete: http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/predatorske-publikovanie/
 42.  

 43. PEKNÍKOVÁ, Miriam, 2013. Scientometria. In: Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín: portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online prezentácia]. Bratislava: Lekárska fakulta UK [cit. 2017-01-10]. Dostupné na internete: https://portal.fmed.uniba.sk/download.php?fid=368
 44.  

 45. PASTEUR4OA [online], 2016. Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research [cit. 2016-09-13]. Dostupné na internete: http://www.pasteur4oa.eu/
 46.  

 47. RECODE [online], 2013. Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe/Home [cit. 2016-09-13]. Dostupné na internete: http://recodeproject.eu/
 48.  

 49. SCOAP3 [online], 2016. Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics [cit. 2016-09-07]. Dostupné na internete: https://scoap3.org/
 50.  

 51. CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0., 2017. Creative Commons Slovensko [online]. CC Slovensko [cit. 2017-02-01]. Dostupné na internete: http://sk.creativecommons.org/?page_id=893
 52.  

 53. About OpenAire-Connect, 2017. OpenAire [online]. OpenAire Consorcium [cit. 2019-09-07]. Dostupné na internete: https://www.openaire.eu/connect
 54.  

 55. File:Open Access logo PLoS white.svg, 2015. In: Wikimedia Commons [online]. Wikimedia Foundation [cit. 2017-02-01]. Dostupné na internete: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg
 56.  

 57. The Open Access logo, 2017. In: Wikimedia Commons [online]. Wikimedia Foundation [cit. 2017-02-01]. Dostupné na internete: https://en.wikipedia.org/wiki/PLOS#/media/File:Open_Access_PLoS.svg
 58.  

 59. Open Access Overview, 2017. California State University [online]. Fullerton: California State University [cit. 2017-02-01]. Dostupné na internete: http://libraryguides.fullerton.edu/open-access
 60.  

 61. Downloads, 2017. Creative Commons [online]. Los Angeles: Creative Commons Corporation [cit. 2017-02-01]. Dostupné na internete: https://creativecommons.org/about/downloads/
 62.  

 63. DUŠKOVÁ, Marta, 2014. Horizonty sivej lieratúry. In: ItLib: Informačné technológie a knižnice [online]. Roč. 2014, č. 2, s. 10-15 [cit. 2017-03-24]. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/2/horizonty-sivej-literatury.html?page_id=2688
 64.  

 65. MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2017. Schválený Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 [online]. Bratislava: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti [cit. 2017-03-24]. Dostupné na internete: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=schvaleny-akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2017-2019
 66.  

 67. ROKOVANIE VLÁDY SR, 2017. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 [online]. Bratislava: Úrad vlády SR [cit. 2017-03-24]. Dostupné na internete: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-207242?prefixFile=m_
 68.  

 69. ZÁKONY PRE ĽUDÍ, 2015. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon [online]. Žilina: S-EPI s.r.o. [cit. 2017-03-24]. Dostupné na internete: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185
 70.  

 71. OpenAIRE, 2016. Project factsheets [online]. Brusel: európska komisia. [cit. 2017-03-24]. Dostupné na internete: https://www.openaire.eu/project-factsheets
 72.  

 73. SPARC, 2017. Who we are [online]. Washington: The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition [cit. 2017-03-24]. Dostupné na internete: https://sparcopen.org/who-we-are/
 74.  

 75. METRICS [online], 2017. MEasuring The Reliability and perceptions of Indicators for interactions with sCientific productS/Project [cit. 2017-06-02]. Dostupné na internete: https://metrics-project.net/en/about/project/
 76.  

 77. Stephen Hawking’s 1966 doctoral thesis made available for first time, 2017. In: The Guardian [online]. [cit. 2017-10-25]. Dostupné na internete: https://www.theguardian.com/science/2017/oct/23/stephen-hawking-1966-thesis-cambridge-university-properties-of-expanding-universes