25.3.2015, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Program

Moderátor: Mária Žitňanská, riaditeľka sekcie Vedecká knižnica, CVTI SR

9:00 – 9:10 Úvodné slovo
Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR
9:10 – 9:20 CVTI SR v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám v medzinárodnom rámci – úvodný príspevok 
Ľubomír Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy CVTI SR
9:20 – 10:05 Open Access ako prostriedok inovácie. Prípadová štúdia PeerJ 
Pete Binfield, vydavateľ PeerJ
10:05 – 10:50 Mapovanie európskej politiky otvoreného prístupu a otvorených výskumných dát a manažment autorských práv v Open Access projektoch 
Iryna Kuchma, programový manažér pre OA, EIFL
10:50 – 11:10 prestávka na kávu
11:10 – 11:55 Open Access vydavateľské programy pre vedecké časopisy a monografie v anglickom jazyku 
Martin Velický, zástupca krajín východoeurópskeho región, DeGruyter
11:55 – 12:40 Riešenie požiadaviek na infraštruktúru: potencionálne úlohy SK-CRIS a národných systémov CRIS v podpore implementácie Open Access 
Pablo de Castro, člen rady euroCRIS, zástupca Open Access, LIBER
12:40 – 13:05 Open Access časopisy v Slovenskej akadémii vied 
Karol Nemoga, riaditeľ Matematického ústavu SAV, podpredseda edičnej rady SAV
13:05 – 13:45 prestávka na obed
13:45 – 14:10 Otvorený prístup na legislatívnej úrovni na Slovensku – Creative Commons 4.0 a možnosti ich využitia 
Zuzana Adamová, riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva PF Trnavskej univerzity, vedúca INGENIUM Slovakia

Richard Bednárik, právnik, Centrum pre autorské práva, CC Slovensko

14:10 – 14:35 Otvorený prístup a otvorené vzdelávacie zdroje ako súčasť akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie SR na rok 2015 
Ján Gondoľ, Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, projekt COMSODE
14:35 – 15:00 Otvorený prístup alebo dostupnosť v akademickom publikovaní 
Beáta Bellérová, riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre

Ľubica Jedličková, vedúca IT oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre

15:00 – 16:00 Diskusia o Open Access problematike za prítomnosti prednášajúcich a účastníkov konferencie