Iryna Kuchma (príspevok bude v anglickom jazyku)

Iryna Kuchma je programová manažérka pre Open Access v EIFL. Spolu s ďalšími 50 partnermi (nielen z EÚ) pracuje pre OpenAire projekt (Open Access infraštruktúra pre výskum v EÚ) – rozsiahlu iniciatívu, ktorej cieľom je dostať do povedomia „open scholarship“ a zlepšiť vyhľadateľnosť a opätovnú využiteľnosť výskumných publikácií a dát a podporovať manažment dát v oblasti výskumu. Iryna je taktiež členom DOAJ, je v poradnom tíme Open Access Publishing Cooperative, DSpace Community a členkou správnej rady v NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) a výboru pre pre internalizáciu v Open Library of Humanities.

Contact-image Michal Růžička

Michal Růžička sa pohybuje v prostredí akademických knižníc a práci s odbornými publikáciami a dátami od roku 2008, od roku 2010 profesionálne. Okrem iného spolupracoval na projektoch Českej digitálnej matematickej knižnice (https://dml.cz/) a Európskej digitálnej matematickej knižnice (https://eudml.org/). V roku 2018 získal titul Ph.D. za výskum v oblasti matematických digitálnych knižníc. V rokoch 2014-2015 spolupracoval na českom pilotnom projekte nízkonákladovej dlhodobej ochrany digitálnych dát (Long-Term Preservation, LTP) v rámci grantového programu CESNET, od roku 2016 spolupracuje na LTP projekte ARCLib vedenom Knižnicou Akadémie vied ČR, kde zodpovedá za oblasť dlhodobej bitovej ochrany dát. Na začiatku roka 2017 bol menovaný vedúcim oddelenia Bezpečnosti a správy dát na Ústave výpočtovej techniky Masarykovej univerzity. Od roku 2018 aktívne vystupuje v projekte OpenAIRE Advance za Českú republiku.

Zuzana Adamová

Zuzana Adamová, pôsobí v advokátskej kancelárii Petkov&Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou pre alternatívne riešenie sporov v rámci ADR Centra EISi pre spory s doménou .sk a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva. Podporuje vyváženie záujmov medzi autorskoprávnou ochranou a otvoreným prístupom k výsledkom vedy a výskumu.

Stephane Berghmans (príspevok bude v anglickom jazyku)

Ako riaditeľ akademických vzťahov v spoločnosti Elsevier so sídlom v Bruseli zodpovedá za budovanie a ďalšie rozvíjanie vzťahov s akademickými inštitúciami a zástupcami EÚ, ktorých cieľom je lepšie pochopiť úlohu Elsevieru v rozvoji výskumu a vedy. Zaoberá sa témami, ktoré sú dôležité z pohľadu európskej agendy, ako je Open Science, rodová rozmanitosť a hodnotenie výskumu. Zohráva tiež dôležitú úlohu pri vzdelávaní zainteresovaných strán v európskej vedeckej a politickej scéne o tom, ako poskytovatelia moderných vedeckých informácií môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju projektov a politík v týchto oblastiach.