10 princípov

Po 1. januári 2021 vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných grantov alebo Európskou radou pre výskum, musia byť publikované vo vyhovujúcich Open Access časopisoch, na Open Access platformách alebo ihneď prístupné cez repozitáre bez embarga. Viac

Predhovor Marca Schiltza: „Otvorený prístup je pre vedu zásadný“

Univerzálnosť je základným princípom vedy (termín „veda“, ako ho používame tu, zahŕňa aj humanitné smery): len výsledky, o ktorých môžu ostatní diskutovať, spochybňovať ich a ak treba, testovať ich a reprodukovať, sa považujú za vedecké. Viac

Návod na implementáciu Plánu S

Plán S má za cieľ úplný a okamžitý otvorený prístup k publikáciám vychádzajúcim z výskumu financovaného z verejných prostriedkov. Koalícia grantových agentúr, ktoré sa zaviazali implementovať Plán S, známa ako „kOAlícia S“, preto volá po definitívnom posune k novým modelom vedeckého publikovania. Viac