CVTI SR v rámci špecializovanej Vedeckej knižnice CVTI SR na svojej pôde zriadilo Kontaktnú kanceláriu pre Open Access (ďalej Kontaktnú kanceláriu pre OA), ako to vyplýva aj z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike roky 2017 – 2019. Úlohou Kontaktnej kancelárie pre OA je metodicky koordinovať a odborne a podľa možností finančne podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom a zabezpečovať cielené vzdelávacie aktivity pre poverených pracovníkov knižníc a vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a výskumných inštitúciách. Medzi hlavné úlohy Kontaktnej kancelárie patrí:

  • rozširovanie povedomia o problematike OA, a to najmä medzi vedecko-výskumnými pracovníkmi na univerzitách
  • zabezpečenie systematického plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných projektov, ktorých sme členmi – OpenAIRE2020, SCOAP3 a ďalších, ktoré vzniknú v tejto oblasti počas činnosti Kontaktnej kancelárie
  • identifikácia základných problémov, ktoré je potrebné riešiť na národnej úrovni v súvislosti s OA
  • zabezpečenie participácie a aktívneho riešenia úloh v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike a rozvoj spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v procese otvorenej vedy a otvoreného publikovania
  • koordinácia aktivít v súvislosti s Open Science a problematikou OA na národnej úrovni
  • zriadenie a aktualizácia vlastnej webovej stránky, ktorá bude slúžiť ako praktický nástroj pre vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí chcú a potrebujú publikovať OA
  • zriadenie a prevádzka otvoreného repozitára

Kontakt

CVTI SR začiatkom októbra 2016 zriadilo pri Kontaktnej kancelárii pre OA stálu pracovnú skupinu pre Open Access, ktorej úlohou je pracovať a podieľať sa na strategických rozhodnutiach a aktivitách spojených s OA problematikou. Pracovná skupina pozostáva z pracovníkov z rôznych vedeckých a akademických knižníc a ďalších inštitúcií na Slovensku, vrátane vedcov zo Slovenskej akadémie vied.

Zoznam členov pracovnej skupiny:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Creative Commons Slovensko
Ing. Alena Bokrošová APVV
Mgr. Mária Čikešová Slovenská rektorská konferencia
Mgr. Jitka Dobbersteinová CVTI SR
Mgr. Andrea Doktorová Ústredná knižnica SAV, Bratislava
Ing. Jozef Dzivák CVTI SR
Mgr. Silvia Horáková CVTI SR
Mgr. Jana Ilavská, PhD. Akademická knižnica Univerzity Komenského, Bratislava
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Mgr. Agnesa Juhászová Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
Ing. Jozef Kadnár, PhD. APVV
Dana Karulová Slovenská národná galéria, Bratislava
Mgr. Jana Kasáková, PhD. CVTI SR
Ing. Ján Kysucký MŠVVaŠ SR, Odbor vedy a techniky na vysokých školách, Bratislava
PhDr. Alena Mičicová Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
Mgr. Michaela Mikušková Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Mgr. Rastislav Mucha Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. SAV, Matematický ústav SAV, Bratislava
Mgr. Lucia Nižníková Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Mgr. Skarlet Ondrejčáková Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR, Bratislava
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc. SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. Akademická knižnica MTF STU v Trnave
RNDr. Ján Sedlák, DrSc. SAV, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava
Mgr. Michal Sliacky CVTI SR
RNDr. Zuzana Stožická, PhD. CVTI SR
PhDr. Ľuboš Svetoň MŠVVaŠ SR, Sekcia vedy a techniky, Bratislava