1. Zámer a vymedzenie

Plán S sa zameriava na úplný a okamžitý otvorený prístup k recenzovaným vedeckým publikáciám z výskumu financovaného z verejných a súkromných zdrojov. kOalícia S, koalícia financovateľov výskumu, ktorí sa zaviazali k realizácií Plánu S, sa zameriava na urýchlenie prechodu na vedecký publikačný systém, ktorý je charakterizovaný okamžitým bezplatným online prístupom a do značnej miery neobmedzeným a opätovným využitím (úplný otvorený prístup) vedeckých publikácií.

Koalícia S sa zaviazala naplniť špecifický cieľ vytýčený v Pláne S: publikácie, ktoré budú výsledkom výskumu financovaného z grantov členov kOalície S v rámci výziev uverejnených od 1. januára 2021 (alebo skôr na základe voľby jednotlivých členov), musia byť zverejnené formou otvoreného prístupu (v časopisoch alebo na platformách) alebo okamžite dostupné v otvorenom repozitári.

Plán S sa vzťahuje na všetky recenzované publikácie, ktoré sú založené na výsledkoch výskumu financovaného plne alebo čiastočne členmi kOalície S. Toto usmernenie špecifikuje princípy Plánu S a poukazuje na cesty ich implementácie týkajúcich sa vedeckých článkov. kOalícia S vydá do konca roka 2021 vyhlásenie o zásadách Plánu S, ktoré sa vzťahujú na monografie a kapitoly kníh, spolu s príslušnými usmerneniami o implementácií.

Hoci sa princípy Plánu S vzťahujú na recenzované vedecké publikácie, kOalícia S tiež dôrazne odporúča, aby sa výskumné dáta a iné výskumné výstupy robili v rámci možnosti čo najotvorenejšie. Taktiež dôrazne odporúča včasné zdieľanie výsledkov výskumu prostredníctvom preprintov.

kOalícia S podporuje princípy Sanfranciskej deklarácie o hodnotení výskumu (DORA), a to že výskum musí byť hodnotený skôr na základe jeho vlastných zásluh ako na základe toho, kde bol publikovaný. Členovia kOalície S budú tieto zásady implementovať do svojich politík do januára 2021.

2. Ako vyhovieť podmienkam Plánu S

Všetky vedecké články, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného členmi Koalície S, musia byť otvorene prístupné hneď po publikovaní bez obdobia embarga. Existujú 3 cesty, ako vyhovieť podmienkam Plánu S:

 1. Časopisy alebo publikačné platformy s otvoreným prístupom – autori publikujú v časopise s predplatným alebo na platforme s otvoreným prístupom. Financovatelia z kOalície S finančne podporia publikačné poplatky.
 2. Ukladanie vedeckých článkov v otvorených repozitároch – autori publikujú okamžite po publikovaní v časopise s predplatným a uložia finálnu verziu publikácie (Version of Record, VoR) alebo autorský akceptovaný rukopis (Author’s Accepted Manuscript, AAM) v repozitári. Financovatelia z kOalície S nepodporia finančne hybridné OA publikačné poplatky v časopisoch predplatným.
 3. Dohody o transformácii na otvorený prístup (transformative agreements) – autori publikujú otvoreným prístupom v časopisoch na báze predplatného, ktoré spadajú pod dohodu o transformácii. Financovatelia z kOalície S môžu finančne prispieť na OA publikovanie, ktoré spadá pod dohodu o transformácii.

Pre akúkoľvek zvolenú cestu na vyhovenie podmienkam, musí byť publikácia otvorená a dostupná okamžite s licenciou Creative Commons Attribution (CC BY), pokiaľ nie je dohodnutá výnimka zo strany financovateľa.

Pre účely Plánu S sú OA platformy určené na publikovanie pôvodných výsledkov výskumu (napr. Wellcome Open research alebo Gates Open Research). Platformy, ktoré slúžia len na zhromažďovanie alebo opätovné publikovanie obsahu, ktorý už bol publikovaný inde, sa za takéto nepovažujú.

kOalícia S nalieha na jednotlivých výskumníkov, výskumné inštitúcie, iné financujúce organizácie a vlády, aby finančne nepodporovali hybridné OA publikovanie, ak takéto poplatky nie sú súčasťou transformačných opatrení. kOalícia S zdôrazňuje, že jednotlivý členovia nie sú povinný uzatvárať transformačné opatrenia ani financovať náklady na publikovanie, na ktoré sa takéto dohody vzťahujú.

Koalícia S má v úmysle spolupracovať s registrom DOAJ (Directory of Open Access Journals), OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) , SHERPA/ROMEO, ESAC a s ďalšími potencionálnymi partnermi na vyvinutí mechanizmov na identifikáciu, či časopisy / publikačné platformy, repozitáre a transformačné dohody vyhovujú požiadavkám kOalície S ako je podrobne rozpísané v časti o technickom riadení a požiadavkách. kOalícia S bude podporovať vývoj nástroja, ktorí výskumníci môžu použiť na identifikáciu toho, kde publikovať.

Práva a licencie: autor alebo autorská inštitúcia si ponechá svoje autorské práva. Licencie na publikovanie, ktoré sú udelené vydavateľovi musia umožniť autorovi / inštitúcií vykonať buď verziu publikácie (VoR), autorský akceptovaný rukopis alebo obe verzie, ktoré sú dostupné na základe otvorenej licencie (definovaná nižšie) prostredníctvom OA repozitára hneď po uložení.

Ak je to možné, členovia kOalície S zabezpečia prostredníctvom zmlúv alebo dohôd o financovaní, že autori alebo ich inštitúcie si ponechajú autorské práva, ako aj práva, ktoré sú potrebné na to, aby bola verzia publikácie, autorsky akceptovaný rukopis alebo obe verzie okamžite k dispozícií pod otvorenou licenciou (definované nižšie). Na tento účel vytvorí kOalícia S pre svojich príjemcov grantov model „Licencia na publikovanie“.

Verejnosti musí byť udelená celosvetovo uznaná, bezplatná a neodvolateľná licencia na zdieľanie (kopírovanie a šírenie materiálu na akomkoľvek médiu alebo formáte) a prispôsobenie (remixovanie, transformácia a ďalšie rozširovanie) článku na akýkoľvek účel, vrátane komerčných, za predpokladu uvedenia autora. kOalícia S odporúča používať licencie Creative Commons (CC) a štandardne vyžaduje použitie licencie Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0. Platia však tieto výnimky:

 • kOalícia S bude ako alternatívu akceptovať použitie licencie CC BY-SA 4.0 a použitie verejnej domény CC0
 • členovia kOalície S môžu schváliť používanie licencie CC BY-ND na jednotlivé články za predpokladu, že to výslovne vyžaduje a odôvodňuje príjemca grantu
 • obsah tretích strán obsiahnutý v publikácií (obrázky alebo grafika) nie je ovplyvnený týmito požiadavkami

Spoločný výskum: kOalícia S uznáva, že poskytovatelia finančných prostriedkov môžu čeliť výzvam, ktoré plynú z publikovania vedeckých prác v spolupráci s autormi, ktorých poskytovatelia finančných prostriedkov nie sú členmi kOalície S alebo s autormi s inými vzťahmi. kOalícia S sa zaväzuje aktívne zapájať do práce s hlavnými financujúcimi inštitúciami na celom svete s cieľom podporiť zosúladenie s usmerneniami Plánu S medzi spolupracujúcimi autormi.

3. Transformačné opatrenia

kOalícia S podporuje množstvo stratégií, ktoré vyzývajú vydavateľov na prechod k otvorenému prístupu. Tieto stratégie nazývame „transformačné opatrenia“ a sú uvedené nižšie.

Uznávajúc, že základným princípom týchto transformačných opatrení je to, že sú dočasné a prechodné, pričom členovia kOalície S poskytujú finančné prostriedky na podporu publikačných poplatkov časopisov, na ktoré sa vzťahujú takéto dohody a ktoré sa skončí 31. decembra 2024.

Transformačné dohody: Plán S podporuje globálnu iniciatívu Open Access 2020 (OA 2020), ktorej cieľom je urýchliť prechod na otvorený prístup prijatím stratégií na systematické odoberanie finančnej podpory vydavateľom s predplatným a investovanie týchto prostriedkov na podporu publikovania prostredníctvom otvoreného prístupu. kOalícia S podporuje, aby vydavatelia vstúpili do transformačných dohôd na celom svete a vo všetkých krajinách a zdieľali informácie z takýchto opatrení.

kOalícia S doporučuje inštitúcie a konzorciá, aby vyvíjali nové transformačné dohody a aby tieto dohody finančne podporovali až po 1. januári 2021, kde sa zaviažu dodržiavať usmernenia ESAC.

Dohody o transformačnom modeli: mnohé, najmä menšie časopisy a vydavatelia nie sú v súčasnosti zapojené do transformačných dohôd. kOalícia S bude spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami na vývoji nových modelov dohôd, ktoré zabezpečia publikovanie v otvorenom prístupe a vyhnú sa dvojitej platbe. Najmä kOalícia S bude v spolupráci so zainteresovanými stranami pomáhať pri uľahčovaní nových transformačných mechanizmov pre univerzitných, malých a stredných vydavateľov prostredníctvom „kontraktu dohôd o transformačnom modeli“.

Transformačné časopisy: kOalícia S tiež zváži vytvorenie potencionálneho rámca pre „transformačné časopisy“, kde sa podiel obsahu s otvoreným prístupom postupne zvyšuje, ďalej náklady na predplatné sú kompenzované príjmom z platieb za publikačné služby (aby sa zabránilo dvojitým platbám) a kde sa časopisy zaviažu prejsť na úplný otvorený prístup v dohodnutom časovom rámci.

4. Podpora kvalitných open access časopisov a publikačných platforiem

Koalícia S má zámer spoločne podporovať mechanizmy na zakladanie open access časopisov, publikačných platforiem a infraštruktúry tam, kde je to nevyhnutné pre vybudovanie ciest k otvorenému publikovaniu vo všetkých vedných odboroch. Koalícia S vyzdvihuje dôležitosť rôznorodosti modelov a počinov, ktoré nie sú založené na APC.

Koalícia S poverí uskutočnenie diferenčnej analýzy (gap alanysis) open access časopisov a publikačných platforiem s cieľom identifikovať oblasti a vedné odbory, kde je potrebné zvýšiť podiel otvorených časopisov (platforiem). Členovia koalície S spoločne ustanovia stimuly pre zakladanie otvorených časopisov (publikačných platforiem) alebo preklopenie existujúcich časopisov na otvorený prístup, najmä tam, kde sú medzery a je to potrebné.

5. Transparentnosť nákladov

Existujú rôzne modely na financovanie a platenie za publikácie s otvoreným prístupom. kOalícia S uznáva, že existuje celý rad obchodných modelov, ktoré možno použiť na dosiahnutie úplného a okamžitého prístupu. kOalícia S vyzýva na transparentnosť a monitorovanie nákladov na publikačné poplatky.

Tam, kde sa uplatnia požiadavky Plánu S, najneskôr však do 1. januára 2020, kOalícia S v spolupráci s predstaviteľmi vydavateľov a inými zainteresovanými stranami bude definovať rôzne služby (recenzie, redakčné úpravy atď.) a vydavatelia budú požiadaní o nacenenie týchto služieb. Táto požiadavka na cenovú transparentnosť sa bude vzťahovať na všetky články financované prostredníctvom transformačných opatrení, ako aj na články, ktoré sú vybrané OA časopismi a platformami. Rozpis nákladov by mal byť minimálne na úrovni vydavateľov, ale ak je to možné vydavatelia by mali cenovú transparentnosť poskytovať na úrovni časopisov.

Popri tom bude kOalícia S pokračovať v neustálom monitorovaní, aby sa zachovala transparentnosť a zrozumiteľnosť nákladov a cien. kOalícia S tak prispeje k vytvoreniu spravodlivých a primeraných cien za vydavateľské služby, vrátanie spravodlivých pravidiel o odpustení poplatkov, ktoré odrážajú náklady na publikovanie. Individuálni príjemcovia finančných prostriedkov sa môžu rozhodnúť štandardizovať a obmedziť úhradu služieb, ktoré budú hradiť prostredníctvom grantov. Ak sa zistia neprimerané ceny, môže kOalícia S neskôr rozhodnúť o zavedení limitov koordinovaným spôsobom.

6. Posudzovanie

V roku 2024 bude Koalícia S iniciovať formálny posudzovací proces, ktorý preskúma vplyvy plánu S. Posudzovanie sa bude sústrediť najmä na vplyv dohôd o transformácii, ako aj možnosti poskytnúť okamžitý otvorený prístup k predplácanému obsahu prostredníctvom otvorených repozitárov, na dosiahnutie plného a okamžitého otvoreného prístupu.

7. Vyhovenie podmienkam a sankcie

Jednotliví členovia Koalície S prispôsobia svoje grantové dohody a zmluvy podmienkam plánu S a budú monitorovať súlad s nimi a sankcionovať nesúlad prostredníctvom vymáhania dodržiavania zmluvných podmienok. Možné sankcie by mohli zahŕňať: zadržiavanie grantov, vylúčenie držiteľov grantov, ktorí nedodržiavajú podmienky z budúcich výziev na financovanie atď.

8. Časový harmonogram

Časový harmonogram implementácie Plánu S sa bude medzi členmi líšiť. Členovia kOalície S musia minimálne uplatňovať princípy Plánu S najneskôr v uverejnených výzvach alebo v termínoch na podávanie žiadostí po 1. januári 2021. kOalícia S doporučuje svojim členom, ktorí tak môžu urobiť, aby implementovali Plán S do všetkých grantov udelených po januári 2021.

Technické pokyny a požiadavky

Pre výskum financovaný kOalíciou S a na ktorý sa vzťahujú požiadavky Plánu S platí, že všetky recenzované vedecké články musia byť publikované tak, aby splnili požiadavky uvedené nižšie. Ak je takýto článok dostupný formou predplatného a bol hneď uložený OA repozitári, tak požiadavky na takýto repozitár musia byť tiež splnené.

Odporúčané kritéria budú preskúmané v roku 2024 a po preskúmaní sa môžu stať povinnými.

1. Požiadavky na publikovanie

1.1 Spoločné požiadavky na publikovanie

Základné povinné podmienky pre všetky spôsoby publikovania:

 • kOalícia S zdôrazňuje potrebu vysoko kvalitných časopisov a preto vyžaduje, aby časopisy/platformy mali systém na posudzovanie podľa štandardov v rámci príslušnej disciplíny a riadili sa základnými postupmi a politikami navrhnutými Výborom pre etiku publikovania (COPE). Podrobnosti musia byť dostupné otvorene na príslušných internetových stránkach časopisov a platforiem. Platba publikačných poplatkov alebo vzdanie sa práva nesmie v žiadnom prípade ovplyvniť proces redakčného rozhodovania o prijatí článku.
 • časopis/platforma musí na svojej internetovej stránke poskytnúť podrobný opis svojich redakčných politík a rozhodovacích procesov. Okrem toho sa musia každoročne zverejňovať aspoň základné štatistiky, ktoré sa týkajú najmä počtu príspevkov, počtu požadovaných recenzií, počtu prijatých recenzií, miery schválenia a priemerného času medzi predložením a zverejnením.
 • časopis/platforma musí akceptovať zachovanie autorských práv autorov alebo ich inštitúcií bez dodatočných nákladov. Licencie na zverejnenie musia zachovať právo a zodpovednosť autora/inštitúcie, aby sa finálna verzia publikácie alebo autorsky akceptovaný rukopis otvorili okamžite po zverejnení na základe otvorenej licencie ako je definované v predchádzajúcej časti.
 • časopis/platforma musí buď umožniť autorom publikovať okamžite s trvalo otvoreným prístupom (bez akýchkoľvek technických alebo iných prekážok) pod otvorenou licenciou definovanou vyššie alebo uložiť finálnu verziu publikácie alebo autorsky akceptovaný rukopis v otvorenom repozitári bez poplatkov a na základe otvorenej licencie definovanej vyššie. V oboch prípadoch nie je možné uplatniť žiadne obdobie embarga (vrátane online finálnej verzie pred zaradením do čísla časopisu).

Povinné technické podmienky pre publikovanie:

 • použitie perzistentných identifikátorov (PID) pre vedecké publikácie (v prípade revízií aj s verziami), ako napríklad DOI (prednostne), URN alebo Handle.
 • ukladanie obsahu s dlhodobým digitálnym uchovávaním alebo archiváciou (napr. CLOCKSS, Portico alebo podobné).
 • vysokokvalitné metadáta na úrovni článku v štandardnom interoperabilnom notvorenom formáte pod verejnou licenciou CC0. Metadáta musia obsahovať úplné a spoľahlivé informácie o financovaní poskytnuté financovateľmi z kOalície S (vrátane aspoň mena donora a čísla grantu/identifikátora).
 • strojovo čitateľné informácie o stave otvoreného prístupu a licencii v článku v štandardnom otvorenom formáte.

Odporúčané dodatočné kritéria pre publikovanie:

 • podpora PID pre autorov (napr. ORCID), donorov, programov financovania a grantov, inštitúcií a iných relevantných subjektov.
 • registrácia samo-archivovania politík publikovania v SHERPA/ROMEO
 • dostupné stiahnutie plného textu pre všetky publikácie (vrátane sprievodného textu a dát) v strojovo čitateľnom štandardnom formáte, ako napríklad JATS XML.
 • priame ukladanie publikácií (v strojovo čitateľnom štandardnom formáte, ako napríklad JATS XML a vrátane úplných metadát tak, ako je popísané vyššie) vydavateľmi do autorizovaných alebo centralizovaných OA úložísk, ktoré spĺňajú kritéria Plánu S.
 • zosúladenie metadát s OpenAIRE
 • prepojenie dát, znakov a ostatných výskumných výstupov, ktoré tvoria základ publikácie a sú dostupné v externých archívoch.
 • otvorené dáta o citáciách podľa noriem Iniciatívy pre otvorené citácie (I4OC)

1.2 Špecifické podmienky aplikované na OA časopisy a OA publikačné platformy

Čassopis/platforma musí byť zaregistrovaný v Directory of Open Access Journals (DOAJ) alebo v procese registrácie. Okrem toho, treba splniť aj nasledovné kritériá:

 • OA časopisy nesmú mať zrkadlové/sesterské predplatné časopisu s výrazným prekrytím v redakčnej rade, aby sa predišlo obchodnému modelu účtovania za prístup aj publikáciu. Takéto časopisy budú „de facto“ považované za hybridné časopisy.
 • transparentné ceny: informácie o nákladoch na publikovanie a o všetkých ďalších faktoroch ovplyvňujúcich poplatky za publikovanie, musia byť otvorene k dispozícií na internetovej stránke časopisu/publikačnej platformy (pozri časť 2, odsek 5 vyššie).
 • časopis/platforma musí poskytnúť výnimky z APC pre autorov z nízko-príjmových oblastí a zľavy pre autorov z oblastí so strednými príjmami, ako aj výnimky a zľavy pre iných autorov s preukázateľnými požiadavkami. Politika výnimiek musí byť jasne opísaná na internetovej stránke/platforme časopisu a musí byť poskytnutá štatistika o požadovaných a udelených výnimkách.

2. Požiadavky na OA repozitáre

2.1 Požiadavky na OA repozitáre:

Repozitár musí byť registrovaný v Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) alebo musí byť v procese registrácie. Okrem toho, treba splniť aj nasledovné kritériá:

Povinné kritéria pre repozitáre:

 • použitie PID pre uložené verzie publikácií (v prípade revízií aj s verziami), ako napríklad DOI (prednostne), URN alebo Handle.
 • vysokokvalitné metadáta na úrovni článku v štandardnom interoperabilnom otvorenom formáte pod verejnou licenciou CC0. Musia obsahovať informácie o DOI (alebo iné PID) o pôvodnej a uloženej verzii, o uloženej verzii (AAM/VoR), o zvolenej ceste otvoreného prístupu a o licencii uloženej verzie. Metadáta musia obsahovať úplné a spoľahlivé informácie o financovaní financovateľmi z kOalície S (vrátane aspoň mena donora a čísla grantu/identifikátora).
 • strojovo čitateľné informácie o zvolenej ceste otvoreného prístupu a licencii v článku v štandardnom otvorenom formáte.
 • kontinuitná dostupnosť (dostupnosť najmenej 99,7%, neberúc do úvahy naplánované výpadky pre údržbu alebo upgrade).
 • Helpdesk: musí byť poskytnutá minimálne e-mailová adresa (funkčná schránka) a odpoveď na požiadavku musí byť zabezpečená maximálne do jedného pracovného dňa.

Odporúčané dodatočné kritéria pre repozitáre:

 • systém ukladania manuskriptov, ktorý podporuje nielen jednotlivé, ale aj hromadné nahrávanie príspevkov (AAm alebo VoR) vydavateľmi.
 • celý text uložený v strojovo čitateľnom štandardnom formáte ako je napríklad JATS XML.
 • podpora PID pre autorov (napr. ORCID), donorov, programov financovania a grantov, inštitúcií a iných relevantných subjektov
 • otvorené dostupné dáta o citáciách podľa štandardov Iniciatívy pre otvorené citácie (I4OC)
 • otvorené rozhranie API, ktoré umožní ostatným (vrátane počítačov) prístup k obsahu. Kompatibilné API musí byť prístupné bez akejkoľvek bariéry. Jednoduchý autentifikačný mechanizmus, akou je znak pre aktívnych spolupracovníkov je možný, ak je zabezpečená anonymita.
 • súlad metaúdajov s OpenAIRE
 • procesy zabezpečenia kvality na prepojenie plno-textových uploadov so spoľahlivými bibliografickými metaúdajmi zo systémov tretích strán, napr. PubMed, Crossref alebo Scopus, ak je to možné.
Návod na implementáciu Plánu S