Iryna Kuchma (príspevok bude v anglickom jazyku / presentation will be in english language)

Iryna Kuchma je programová manažérka pre Open Access v EIFL. Spolu s ďalšími 50 partnermi (nielen z EÚ) pracuje pre OpenAire projekt (Open Access infraštruktúra pre výskum v EÚ) – rozsiahlu iniciatívu, ktorej cieľom je dostať do povedomia „open scholarship“ a zlepšiť vyhľadateľnosť a opätovnú využiteľnosť výskumných publikácií a dát a podporovať manažment dát v oblasti výskumu. Iryna je taktiež členom DOAJ, je v poradnom tíme Open Access Publishing Cooperative, DSpace Community a členkou správnej rady v NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) a výboru pre pre internalizáciu v Open Library of Humanities.

Iryna Kuchma is the Open Access Programme Manager for EIFL. Together with 50 partners, from all EU countries and beyond, she works for OpenAIRE (Open Access Infrastructure for the European Union Research) project – a large-scale initiative that aims to promote open scholarship and substantially improve the discoverability and reusability of research publications and data and and support research data management. Iryna is also a member of Directory of Open Access Journals and Open Access Publishing Cooperative Study Advisory Boards, DSpace Community Advisory Team, NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) Board of Directors, and the Open Library of Humanities Internationalisation Committee.


Gwen Franck (príspevok bude v anglickom jazyku / presentation will be in english language)

Gwen Franck v súčasnosti pracuje ako projektová manažérka pre Open Access v Liber a ako koordinátorka OpenAire FP7 Post Grant Open Access Pilot. Predtým pracovala v EIFL ako programová koordinátorka na týchto projektoch: OpenAire, Foster a Paster4OA a aj ako regionálna koordinátorka pre Creative Commons v Európe. Má skúsenosti s manažovaním medzinárodnej komunity a projektovým manažmentom (FP7/Horizon 2020).

Gwen Franck is currently working as Open Access Project Officer at Liber and as coordinator of the OpenAIRE FP7 Post Grant Open Access Pilot. Previously she worked at EIFL as Open Access programme coordinator on following projects: OpenAIRE, Foster and Paster4OA. She has also experience as regional coordinator for Creative Commons in Europe. She is skilled in international community management and project management (FP7/Horizon 2020).


Barbora Kubíková

Barbora Kubíková pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR ako podnikový právnik a zároveň je národný kontaktný bod (NCP) rámcového programu H2020 pre právne a finančné otázky, inovácie v malých a stredných podnikoch a prístupu k rizikovému financovaniu. V rámci právnych aspektov sa zaoberá najmä zmluvnými vzťahmi, právom duševného vlastníctva a Open Access k vedeckým informáciám. Je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity a svoje vzdelanie si doplnila prostredníctvom WIPO Academy.

Barbora Kubíková is working in Slovak Centre for Scientific and Technical Information as In-House Lawyer and National Contact Point for framework programme H2020 for legal and financial aspects, innovations in SME’s and access to risk financing. In terms of legal aspects, she deals mainly with contract relations, intellectual property and open access to scientific information. She graduated at University of Trnava – Faculty of Law and completed her education through WIPO Academy.


Skarlet Ondrejčáková

Skarlet Ondrejčáková zastáva od roku 2013 pozíciu riaditeľky Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Úrad je iniciátorom tvorby zmien verejných politík vo vzťahu k občianskej spoločnosti, prepája inštitúcie vlády SR a verejnej správy s mimovládnymi neziskovými organizáciami tak, aby prispievali k rozvoju občianskej spoločnosti, participácii verejnosti na tvorbe a implementácii verejných politík a stransparentneniu vládnutia. V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutia presadzuje okrem iného tému otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu.

Since 2013 is Skarlet Ondrejčáková helding position as Director of the Office of the Plenipotentiary of the Government of the Slovak Republic for the Development of Civil Society. The office is the initiator in the creation of public policies in relation to civil society, connects government and non-government non-profit organizations in way which they can contribute to development of civil society (public participation in the creation and implementation of public policies) and in transparency of governance. As a part of Open Government Initiative, it also promotes open access to science and research results.


Lucia Nižníková

Lucia Nižníková vyštudovala tlmočníctvo – prekladateľstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2002 pracuje v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pozícii vedúcej oddelenia budovania databáz. Zodpovedá za evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov UMB a evidenciu záverečných a kvalifikačných prác do plnotextovej databázy UMB. Už tretí rok sa zaoberá problematikou predátorského publikovania poškodzujúceho myšlienku Open Access iniciatív, ktorých cieľom je sprístupňovať výsledky vedeckej a výskumnej práce financovanej z verejných prostriedkov.

Lucia Nižníková graduated at Comenius University – Faculty of Philosophy (translation and interpretation) in Bratislava. Since 2002 she is working at Matej Bel University Library in Banská Bystrica as Head of database development. She is responsible for evidence of publishing activities, thesis and qualifying works at Matej Bel University into full-text database. She has been dealing for 3 years with topic of predatory publishing as factor damaging open access initiatives (which aim is to make results of publicly funded research freely available).


  Zuzana Adamová

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., pôsobí v advokátskej kancelárii Petkov&Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou pre alternatívne riešenie sporov v rámci ADR Centra EISi pre spory s doménou .sk a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva. Podporuje vyváženie záujmov medzi autorskoprávnou ochranou a otvoreným prístupom k výsledkom vedy a výskumu.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., is currently working as lawyer in Petkov&Co and is Director in Institute of Intellectual property and Information Technology at University of Trnava – Faculty of Law. She is arbitrator for ADR EISi Center for disputes with domain .sk and runs project Creative Commons Slovakia.  She is author of several publications about intellectual property law. She supports balance of interests between copyright protection  and open access to science and research results.