Životný cyklus výskumu prezentuje činnosti, ktoré sa vyskytujú v priebehu výskumného procesu. Začína sa nápadom, ktorý má byť zrealizovaný, nasleduje zber dát, ich analýza a následná interpretácia vo forme publikácie (UNESCO, 2015). Výstupy výskumu môžu byť šírené v podobe knihy, článku, blogu, prezentácie, alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného komunikačného kanála. Tieto raz rozšírené primárne výstupy výskumu poskytujú vedeckým komunitám bezprostrednú príležitosť zapojiť sa do diskusií, debát a opätovného štúdia danej témy. Výsledky ďalšieho štúdia spustia cyklus odznova.

Na rozdiel od vedeckej publikácie, ktorá je konečným výstupom, životný cyklus výskumu zahŕňa niekoľko etáp vytvárania a správy dát a metadát. Otvorený prístup je pre vedecké komunity prínosom, pretože im dáva väčšiu voľnosť podeliť sa o svoje nápady, rovnako ako o ich výskumné práce. V súčasnosti môžu prezentovať svoju prácu alebo nápady nielen v písomnej forme, ale aj prostredníctvom ďalších multimediálnych kanálov ako je audio, video, živé vysielanie atď. Do procesu vedeckej komunikácie sú zapojené rôzne subjekty. Hlavné zainteresované strany sú výskumní pracovníci/autori,vydavatelia a knižnice.

Za posledných šesťdesiat rokov sa na celom svete v pravidelných intervaloch uskutočnila evalvácia výskumu financovaného z verejných zdrojov s meraniami výkonnosti rôznych aktérov vedeckého výskumu. Väčšina súčasných citačných databáz a nástrojov na analýzu citácií má funkcie pre okamžité generovanie správ a scientometrického profilu vedca, inštitúcie, spolupracujúcej výskumnej skupiny, krajiny alebo časopisu. Niektoré z populárnych aplikácií scientometrie a bibliometrie používajú nástroje pre vytváranie správ, ktoré sú dostupné s produktami a službami založenými na citačnej báze.