Medzinárodnou ochranou autorských práv sa zaoberá Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO – World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/portal/en/) – organizácia OSN na ochranu priemyselného vlastníctva a práv autorov literárnych a umeleckých diel. Slovensko je jej členom od 1. januára 1993. WIPO  definuje autorské právo ako právny termín používaný na opis práv, ktoré majú tvorcovia k ich literárnym a umeleckým dielam.

Autorské právo si každá krajina určuje sama, preto sa v jednotlivých krajinách od seba odlišujú. V Slovenskej republike upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela Autorský zákon č.185/2015 Z. z. Nový autorský zákon je kompatibilný s právom Európskej únie v oblasti autorského práva. Dielo v zmysle autorského zákona musí mať literárny, umelecký alebo vedecký charakter a byť výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Autorské právo k dielu vzniká okamihom samotného vytvorenia diela, keď je vnímateľné zmyslami. Dielo nie je potrebné zverejniť, ani nikde registrovať či evidovať.

Autorské právo je základným nástrojom na ochranu intelektuálneho vlastníctva komunít vedeckých a výskumných pracovníkov, pretože komunikujú výsledky výskumu prostredníctvom publikovania štúdií v odborných časopisoch, monografiách, diplomových prácach, konferenčných zborníkoch a inej vedeckej literatúre.

Autor, ktorý je sám zodpovedný za vytváranie znalostí a autorizáciu vedeckých prác, je hlavným vlastníkom autorských práv. Avšak mnoho komerčných vydavateľov trvá na prevode autorského práva od tvorcov k vydavateľovi. Prechodom autorských práv vedeckej práce na vydavateľa vlastne autor prenáša zväzok exkluzívnych práv, ako je reprodukcia, opätovné použitie, distribúcia, verejné predstavenie, preklady, verejná prezentácia a modifikácia pôvodného diela. Na Slovensku nie je možné vzdať sa majetkových autorských práv úplne či prepísať ich na používateľa. Avšak používateľ diela (vydavateľ) sa často snaží aspoň získať súhlas na použitie diela v čo najväčšom rozsahu a za čo najnižšiu odmenu. Častokrát sa snaží o uzatvorenie zmluvy na všetky spôsoby použitia, na celú dobu ochrany autorských práv za jednu sumu, niekedy navyše aj s oprávnením poskytovať sublicencie ďalším subjektom (výhradná licencia). Pre autora je dôležité zvážiť, akú licenčnú zmluvu s vydavateľom uzavrie. Ak autor postúpi práva na všetky použitia diela, nebude môcť neskôr ovplyvniť, čo sa jeho dielom deje. Môže žiadať uzavretie dodatkov k zmluve, aby si zachoval relevantné práva (napríklad použiť neskôr svoje vlastné dielo, uložiť ho v repozitári a pod.).


SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) poukazuje na niektoré z práv, ktoré by si mali autori zachovať pri publikovaní v komerčných vydavateľstvách. V spolupráci s Creative Commons (Science Commons) vyvinula právny nástroj, Dodatok k dohode o publikovaní, ktorým si autor ponecháva niektoré práva, aj napriek podpisu Dohody o prechode autorských práv (Copyright Transfer Agreement, CTA) alebo Licencie na publikovanie (Licence to Publish, LTP). Autorský dodatok SPARC (SPARC Author Addendum) uľahčuje  autorom vyjednávanie s vydavateľmi odborných časopisov. Autor si môže starostlivo preštudovať Dohodu o prechode autorských práv navrhnutú vydavateľom a vynechať z nej niektoré ustanovenia obmedzujúce realizáciu jeho/jej akademických slobôd. Viac informácií o dodatku, ako aj odkaz na samotný dodatok tu: https://sparcopen.org/our-work/author-rights/brochure-html/

Podobný právny nástroj vytvorila aj  univerzita MIT (viac tu: https://libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/amendment/). Organizácia Creative Commons má tiež nástroj „Scholar’s Copyright Addendum Engine (SCAE)“, ktorý autorom ponúka niekoľko možností na vytvorenie takéhoto dodatku (viac informácií nájdete tu: https://creativecommons.org/about/program-areas/legal-tools-licenses/author-addenda/ alebo aj v článku  P.B. Hirtla o autorských dodatkoch tu: http://www.dlib.org/dlib/november06/hirtle/11hirtle.html)


Poznáme rôzne alternatívy autorského práva:

Copyright (All rights reserved/všetky práva vyhradené) – autorské právo je konvenčný spôsob ochrany intelektuálneho vlastníctva autorov a tvorcov. Ide o tzv. copyrightovú doložku, ktorá sa uvádza spolu s menom nositeľa autorských práv a rokom zverejnenia diela. V slovenskom právnom systéme má znak © informatívnu hodnotu a označuje osobu, ktorá má právo udeľovať súhlas k použitiu diela. Znak © na Slovensku neznamená registráciu, ani ho neudeľuje žiadny úrad. (zdroj: https://www.lita.sk/magazin/nahlasovanie-registracia).

 

Copyleft (All wrongs reserved/všetky nepráva vyhradené) – copyleft je zvláštne použitie autorského práva. Dielo odvodené z diela dostupného len pod licenciou „copyleft“ musí byť ponúkané pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo. Termín copyleft je slovnou hračkou – v anglickom slove copyright je slovo right (právo, pravý, vpravo) nahradené slovom left (ľavý, vľavo), čím sa naznačuje, že princíp copyleftu je istým spôsobom opakom princípu copyrightu. Tradičné označenie copyrightu je písmeno C v krúžku otočené a ako symbol copyleftu sa používa prevrátené C v krúžku, no nemá to žiadny právny význam. Metódu copyleftu vytvoril Richard Stallman a uplatnil ju v softvérových licenciách GPL a GFDL pre projekt GNU (zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Copyleft). Viac o metóde copyleft a jej vzniku tu: https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html. Medzi copyleft licencie pre softvér patrí napr. GPL, Mozzila Public Licence a i. Mimo sveta softvéru je to napr. licencia Creative Commons BY-ShareAlike 4.0 alebo GNU Free Documentation License (neoficálna slovenská verzia tu: https://jxself.org/translations/gpl-3.sk.shtml).

 

Creative Commons (niektoré práva vyhradené) – liberálna forma ochrany autorských práv, ktorá je najviac používaná v prostredí publikácií s otvoreným prístupom.

 


Licencie Creative Commons poskytujú jednoduchý spôsob, ako spravovať rozsah a podmienky ochrany, ktorá sa automaticky vzťahuje na všetky diela chránené autorským právom. Umožňujú zdieľať a znova používať diela na základe určených podmienok, pričom základ tvorí skupina 6 licencií. Kombináciou 4 licenčných prvkov vznikne konkrétny typ Creative Commons licencie. Keďže neexistuje všeobecná „Creative Commons licencia“, je potrebné určiť, ktorú z týchto 6 licencií chce autor aplikovať na svoje dielo a v prípade použitia diela je potrebné zistiť, ktorá z licencií sa naň vzťahuje. Všetky licencie Creative Commons od používateľov vyžadujú označenie autora (attribution – BY), prípadne inej osoby oprávnenej  udeliť licenciu, pri používaní a zdieľaní diela.

by-large

 

Pri licencii BY (Attribution/Uvedenie Autora ) ide dokonca o jediné obmedzenie.

 

Zvyšných 5 licencií kombinuje BY (Uvedenie Autora) s niektorou z iných podmienok:

nc-large

 

Nekomerčné Použitie – NonCommercial (NC)

 

nd-large

 

Žiadne Odvodené Diela – NoDerivatives (ND)

 

sa-large

 

Rovnaké Šírenie – ShareAlike (SA)

 

Najnovšou verziou licencií je verzia 4.0, ktorá bola vypracovaná tak, aby bola medzinárodne platná. Tu uvádzame licencií Creative Commons aj s ich piktogramami:

by

 

Creative Commons Attribution 4.0  – (Uvedenie Autora)

 

by-nd

 

Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 (Uvedenie Autora-Žiadne Odvodené Diela)

 

by-nc

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie)

 

by-sa

 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (Uvedenie Autora-Rovnaké Šírenie)

 

by-nc-nd

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie-Žiadne Odvodené diela)

 

 

by-nc-sa

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie-Rovnaké Šírenie)

 

Okrem týchto licencií ponúka organizácia Creative Commons ponúka aj tieto nástroje:

 No Rights Reserved (Žiadne Práva Vyhradené) – Tento nástroj/licencia umožňuje darovať diela tzv. verejnej doméne, v slovenskom právnom poriadku v rámci autorského zákona tomu zodpovedá udelenie najširšej možnej licencie v prospech používateľov.

Public Domain Mark (PDM) – Označuje diela, ktorých používanie už nie je obmedzované autorskými právami – podľa slovenského autorského zákona tomu zodpovedá pojem voľné dielo

Európska komisia odporúča aplikovať licencie Creative Commons (CC) ako užitočný nástroj na legálne ošetrenie používania diela (najmä licencie CC BY alebo CC0, ktoré podporujú otvorený prístup).  Na Slovensku sa licenciám Creative Commons venuje Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií (Trnavská univerzita, právnická fakulta), reprezentant Legal Affiliate pre Creative Commons na Slovensku. Viac informácií na stránke http://iuridica.truni.sk/creative-commons


SHERPA/RoMEO je prehľadávateľná databáza politík autorských práv vydavateľov, týkajúca sa samo-archivácie článkov z časopisov na webe a v repozitároch s otvoreným prístupom. Je to internetová databáza asi 22 000 karentovaných odborných časopisov a zahŕňa časopisy, ktoré vyšli v tlači, elektronicky alebo s otvoreným prístupom. Webovú stránku RoMEO je možné použiť na rôzne účely, ako napríklad:

  • pomoc s ukladaním článkov do inštitucionálneho repozitára;
  • pomoc pri zisťovaní, či pravidlá autorských práv vydavateľov umožňujú ukladanie do vášho inštitucionálneho repozitára;
  • pomoc pri sumarizácii podmienok vydavateľov a kategorizácia vydavateľov farbami, ktoré naznačujú úroveň autorských práv;
  • vyhľadanie vydavateľov, ktorí vyhovujú podmienkam financujúcich agentúr ohľadom otvoreného prístupu.

SHERPA/JULIET je nástroj na pomoc autorom pri identifikácii, aké OA politiky uplatnil financovateľ výskumu. V JULIET je možné vyhľadávať podľa mena financovateľov alebo krajín. Výsledky vyhľadávania uvádzajú, či sú vedci povinní publikovať a archivovať publikácie a dáta s otvoreným prístupom počas financovaných výskumných projektov. JULIET pomáha porovnávať detaily politík rôznych krajín alebo rôznych agentúr pre financovanie, výskumných výborov a výskumných organizácií po celom svete. Je tiež nápomocný pri určovaní mandátov otvoreného prístupu a podmienok financujúcich agentúr ohľadom publikovania. Pomáha tiež pri identifikácii financovateľov, ktorí majú ustanovenia o platbe APCs (Article Processing Charges) za spracovanie a publikovanie vedeckých článkov s otvoreným prístupom. Webové stránky JULIET je možné použiť na rôzne účely, ako napríklad:

  • pomoc pri zisťovaní, či financovateľ výskumu vyžaduje ukladanie vašich článkov v repozitári;
  • pomoc pri ukladaní článkov do vášho inštitucionálneho repozitára;
  • zhrnutie dotačných podmienok financujúcich agentúr pre samo-archiváciu výskumných publikácií a údajov.