Rovnako ako u iných projektov, vydávanie časopisu vo forme otvoreného prístupu má svoje atribúty, ktoré je treba pri jeho plánovaní zohľadniť. Môžeme ich zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 • Typ otvoreného prístupu
 • Finančná politika a financovanie OA časopisu
 • Povinnosť OA prístupu zo strany projektov/inštitúcií
 • Autorské právo
 • Webstránka OA časopisu
 • Propagácia OA časopisu

Typ otvoreného prístupu

Na začiatku sa treba rozhodnúť, aký typ otvoreného prístupu bude váš časopis ponúkať. Máte na výber dve možnosti, pričom časopisecký titul ich môže tiež kombinovať.

Zlatý otvorený prístup znamená, že články vo vašom časopise sú bezplatne a verejne prístupné na internete. Finančná otázka sa v tomto prípade rieši najčastejšie formou prenesenia nákladov na vydávanie časopisu z predplatiteľov na autorov (tzv. APC poplatky). Viac informácií o ďalších obchodných modeloch zistíte TU.

Zelený otvorený prístup je otvorený prístup zabezpečovaný prostredníctvom úložísk (repozitárov). Článok uloží sám autor, prípadne jeho zástupca do otvoreného on-line repozitára v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní. Zelený typ otvoreného prístupu vyžaduje od redakcie časopisu vytvorenie politiky definujúcej podmienky archivácie článkov pre autorov Niektoré redakcie umožňujú napríklad archivovať len pre-printovú verziu  a pod. Viac TU.


Finančná politika a financovanie OA časopisu

Existujú dve možnosti financovania open access časopisu:

 • Časopis financuje bezplatne prístupné články z poplatkov za spracovanie a uverejnenie článku (Article Processing Charges, skr. APC)
 • Časopis financuje bezplatne prístupné články z ďalších zdrojov

APC poplatky (tiež publikačné poplatky/publishing charges)
APC poplatky platia autori článkov, príp. inštitúcie, ktoré autori zastupujú. . APC poplatok môže pokrývať náklady vydavateľa kompletne alebo čiastočne – záleží na štruktúre rozpočtu časopisu a na všeobecných štandardoch. Návod na orientačnú kalkuláciu výšky APC poplatku môžete nájsť TU.

Separátnym typom je tzv. voliteľný APC poplatok, kedy sa rozhodnutie o platbe ponechá na autorovi. Ak autor odmietne APC poplatok, časopis sprístupní jeho článok online, ale za poplatok.

Príklady OA časopisov vyberajúcich APC poplatky:

Slovenská republika:

Česká republika:

Voliteľné APC poplatky (discretionary APC, optional open access, hybridné OA časopisy):

 Zľavy z APC poplatkov:
Redakcia môže modifikovať výšku APC poplatku prostredníctvom zľavových schém. Príkladom je zľava na APC poplatok, ak si autor zakúpi inú printovú publikáciu vydavateľstva  a pod.

Vo vydavateľskej praxi existujú OA časopisy financované iba z APC poplatkov. Veľké množstvo OA časopisov však financovanie svojho otvoreného prístupu rieši kombináciou s ďalšími zdrojmi financovania, ako je napr. reklama, interné dotácie, inštitucionálna podpora  a i. Viac informácií o alternatívnych modeloch financovania OA časopisu nájdete TU.


Povinnosť OA prístupu zo strany projektov/inštitúcií

Vedecký pracovník sa vo svojej práci môže stretnúť s nariadením povinného otvoreného prístupu k publikáciám financovaných zo zdrojov určitého grantu alebo inštitúcie (tzv. mandatórna politika). V Slovenskej republike je to napr. mandatórna politika o zverejnení formou open access výstupov financovaných z programu Horizont 2020. Mandatórna politika môže požadovať zlatú alebo aj zelenú cestu otvoreného prístupu. Je dobrým zvykom na webstránke OA časopisu zverejniť, aké inštitúcie a aké mandatórne politiky časopis podporuje (Compliance with Open Access Mandates).

Príklad:


Autorské právo (licencie)

Druh licencie (licencií), ktorú (ktoré) časopis akceptuje, chráni práva autorov a definuje práva čitateľa. Open Access licencia určuje, čo je čitateľ oprávnený robiť s publikovanými textami. Pri otvorenom prístupe sa z dôvodov ich medzinárodnej zrozumiteľnosti najčastejšie využívajú licencie Creative Commons (skratka CC).

Kombináciou tzv. licenčných prvkov vznikne konkrétny typ Creative Commons licencie. V súčasnosti existuje šesť typov licencií Creative Commons, ich definíciu a vysvetlenie nájdete TU.

Najliberálnejšia licencia je CC-BY, ktorá používateľovi umožňuje rozmnožovať, adaptovať,  šíriť, zobrazovať, prezentovať a kombinovať autorské dielo. Naopak najviac obmedzujúca je licencia CC BY-NC-ND, ktorá striktne určuje využitie len originálnej podoby diela a len na nekomerčné účely.

Treba zdôrazniť, že typ Creative Commons licencie priraďuje textu autor. Redakcia časopisu však musí dať verejne jasne najavo, aký typ licencií od autorov akceptuje. Licenčné prvky sa vyjadrujú grafickými symbolmi. Grafické zobrazenie typu licencií  treba uverejniť na web stránke časopisu – aby autor vedel, aké licencie časopis akceptuje a čitateľ vedel, ako môže s textami publikovanými v časopise ďalej narábať.

Uvedenie Autora (angl. Attribution): tento symbol obsahujú všetky typy Creative Commons licencií. Znamená, že treba uviesť informácie o autorovi a diele v podobe, v akej to zadefinoval autor. Ak autor podmienky šírenia alebo upravovania diela nedefinoval, treba minimálne uviesť jeho meno, názov diela a odkaz na pôvodnú licenciu Creative Commons.
Rovnaké Šírenie (angl. ShareAlike ): prácu je možné šíriť iba pod licenciou totožnou s tou, ktorú stanovil autor. Čiže ak napr. autor určil a časopis publikoval text s licenciou CC-BY-NC, čitateľ môže upravený text šíriť nekomerčne s uvedením licencie CC-BY-NC-SA.
Nekomerčné Použitie (angl. NonCommercial): používatelia môžu rozmnožovať, šíriť, zobrazovať, prezentovať alebo upravovať vaše dielo len na nekomerčné účely, tzn. nemôžu z toho mať žiadny finančný zisk.
Bez Odvodeného Obsahu (angl. NoDerivatives ): ostatní môžu rozmnožovať, šíriť, zobrazovať a prezentovať len originálnu formu diela. Zakazuje dielo akokoľvek upravovať (meniť, doplňovať, spracovať dielo celé alebo jeho časti).

Grafické zobrazenie typu licencie nie je potrebné prácne vytvárať. Prostredníctvom nástroja Choose a licence vám program vygeneruje kombináciu vyššie uvedených grafických symbolov (prvkov vybranej licencie) a tak isto aj skript tohto grafického zobrazenia. Skript potom vložíte do html verzie stránky svojho časopisu na jasne viditeľné miesto.

Ak chcete vedieť viac o licenciách Creative Commons, ďalšie podrobnosti nájdete na ich medzinárodnej stránke https://creativecommons.org/. Na Slovensku sa licenciám Creative Commons venuje Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií (Trnavská univerzita, právnická fakulta) ako reprezentant Legal Affiliate pre Creative Commons na Slovensku. Viac informácií tu: http://iuridica.truni.sk/creative-commons.


Webstránka OA časopisu – body, o ktorých treba porozmýšľať:

Okrem štandardných základných informáciách o časopise (mená členov edičnej rady, kontaktné údaje redakcie časopisu, inštrukcie pre autorov, podrobné informácie o vydavateľskom procese a informácie o dodržiavaní publikačnej etiky) treba v súvislosti s otvoreným prístupom naplánovať a uverejniť:

Organizácia a formát obsahu na stránke

 • ako budú jednotlivé časti časopisu na stránke organizované (články, recenzie, dátové súbory obsah…)
 • definovať formát obsahu, ktorý sa bude používať (HTML, PDF, XML)
 • layout stránky: webstránka OA časopisu je vstupná brána k jeho obsahu. Jej design musí prehľadný a jasný.
 • uviesť v štruktúre článku, že je open access (vrátane pdf verzie článku, ktorú je možné vytlačiť)
 • uverejniť podrobné informácie o autorských právach, ktoré časopis vyžaduje/akceptuje (viac sekcia Licencie)

 Popis obsahu (metadáta)
Pre OA časopisy je viditeľnosť v digitálnom svete kľúčová, preto je dôležité zabezpečiť si kvalitný dátový opis (tzv. dáta opisujúci digitálny objekt, metadáta). Metadáta môžu obsahovať jednoduché pomenovanie informácií o zdroji, ale aj zložitejšie informácie, ako je napr. informácia o financovaní. Na ľahšie vyhľadanie je užitočné zaistiť kompatibilitu metadát s protokolom tzv. Open Archive Initiative (tzv. OAI-PMH, Protocol for Metadata Harvesting). Open Archive Initiative – protokol na harvestovanie (vyhľadávanie a zber) metadát   je mechanismus zabezpečujúci interoperabilitu repozitárov, slúži na harvestovanie v repozitároch, harvestovanie dát do jedného miesta a pod. Viac na https://www.openarchives.org/pmh/

 Inštrukcie pre autorov
Open access časopis zverejňuje online základné body svojej politiky ako:

 • druh licencií, ktoré akceptuje,
 • finančný model časopisu (výšku APC poplatkov, spôsob ich platby, iné možnosti platenia za uverejnenie článku, zľavy atď.),
 • v prípade zelenej cesty otvoreného prístupu povinnosti autora na archiváciu (embargo na zverejnené články, typ úložiska),
 • ktoré inštitucionálne politiky open access časopis podporuje.

Propagácia open access časopisu

Propagovanie open access časopisu medzi vedcami, perspektívnymi autormi, online sprostredkovateľmi a širšou verejnosťou je kľúčom k úspechu open access časopisu. Ak chcete, aby bol obsah vášho časopisu objavený včas a cielene, nájdete tu niekoľko užitočných tipov, ako to dosiahnuť:

Networking
Vytváranie kontaktov sa ukázalo ako najúspešnejší nástroj na povzbudenie potenciálnych autorov k publikovaniu vo vybranom časopise a jeho propagácii. Redaktori časopisu by mali budovať sieť kontaktov v ich komunitách a nie len lákať nových autorov, ale šíriť osvetu o otvorenom prístupe vo všeobecnosti (vedci bývajú k open access časopisom podozrievaví). Akademický a vedecký svet je stále pomerne uzavretý, takže odporúčanie zvnútra prekoná najzložitejšie marketingové praktiky.

DOI (Digital Object Identifier)
Forma trvalej a jednoznačnej online identifikácie. DOI umožňuje jednoznačne identifikovať digitálnu publikáciu na internete. Reťazec znakov vo forme odkazu je spojený s metadátami publikácie popisujúcich daný objekt. Viac informácií TU.

Online vyhľadávače, registre, databázy a repozitáre
Tieto nástroje sú pilierom marketingu pre všetky open access publikácie. Medzi odporúčané patria:

Register open access časopisov DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAJ je renomovaný online register, ktorý indexuje open access, peer-reviewed časopisy. Viac informácií o podmienkach zaradenie vášho open access časopisu do DOAJ nájdete TU.

Google Scholar
Voľne prístupný webový vyhľadávač, ktorý indexuje plné texty alebo metadáta odbornej a vedeckej literatúry. Viac informácií k podmienkam harvestovania obsahu prostredníctvom Google Scholar nájdete TU.

Informačné online databázy
Rozhodnutie o zaradení vášho časopisu do databázy nezískate ihneď, najskôr to býva niekoľko týždňov po podaní žiadosti (v prípade tzv. citačných databáz, ako je Web of Science alebo Scopus, sú to dokonca roky). Preto treba podať žiadosť o indexáciu včas. Na zaradenie do citačných databáz Web of Science alebo Scopus musí časopis spĺňať prísne podmienky. Viac informácií na stránkach jednotlivých databáz:
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection

Open Access repozitáre
Ďalším spôsobom spropagovania vášho časopisu je jeho archivácia vo verejne prístupnom repozitári. Tento spôsob prichádza do úvahy v prípade, že redakcia časopisu zvolí tzv. zelený otvorený prístup. Nájsť vhodný verejne prístupný open access repozitár umožňuje adresár open access repozitárov ROAR (Registry of Open Access Repositories)

Publicita na úrovni článku
Vedci posudzujú články podľa novosti a hodnoty prinášaných informácií. Z aktuálneho čísla môžete vybrať čo najpôvodnejšie a najaktuálnejšie vedecké články a informovať o nich odbornú vedeckú komunitu – umiestniť ich na sociálnych sieťach všeobecných (Facebook, Instagram) alebo tzv. vedeckých sociálnych sieťach (ResearchGate, Academia.edu a i.)