Čo je Open Access (OA)?

Open Access (otvorený prístup) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Podľa UNESCO, filozofia otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv. Výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne. Výskum je verejným vlastníctvom a mal by byť k dispozícii všetkým, bez ohľadu na ich platobné schopnosti. Podľa Európskej komisie sa v rámci výskumu a vývoja otvorený prístup zameriava na prístup k „vedeckým informáciám“ alebo „výsledkom výskumu“ a rozdeľuje informácie na dve kategórie: recenzované vedecké a odborné články (publikované najmä vo vedeckých a odborných časopisoch) a výskumné dáta.

 

Čo je zlatá a zelená cesta (zlatý a zelený otvorený prístup)?

OA používa termín Zlatý otvorený prístup pre otvorený prístup dodávaný prostredníctvom časopisov, bez ohľadu na obchodný model časopisu, a Zelený otvorený prístup pre otvorený prístup dodávaný prostredníctvom úložísk.

Viac

Čo znamená embargo v súvislosti s OA publikovaním?

V prípade vedeckých publikácií (napr. články) je embargo doba oneskorenia uvedená vydavateľom. Počas tejto doby sa článok nesmie voľne publikovať na internete. Obdobie embarga závisí od dátumu kedy je časopis vydaný (online alebo v tlačenej verzii, podľa toho, ktorá verzia je prvá). Doba embarga sa líši v závislosti od vydavateľa, zvyčajne od 6 do 12 mesiacov. Avšak nie všetci vydavatelia majú takéto obmedzenia.

Čo je hybridný, oneskorený, krátkodobý, vybraný a čiastočný otvorený prístup?

Hybridný OA – vydavatelia publikujú články v OA v odborných časopisoch so spoplatneným prístupom, po obdržaní určitého poplatku za spracovanie článku od autorov.

Oneskorený OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup po určitej dobe, medzi 6 mesiacmi a 2 rokmi.

Krátkodobý OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup do určitého obdobia, od 6 mesiacov až 1 rok, po tomto období je obsah prístupný iba pre predplatiteľov.

Vybraný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup len k vybranému obsahu, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov.

Čiastočný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup k obsahu len jednotlivých úsekov, napríklad výskumných prác, ale nie k recenziám, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov.

Čo sú výskumné dáta?

Termín „dáta“ sa používa pri práci s digitálnym materiálom, ktorý neobsahuje výklad. Termín „výskumné dáta“ odkazuje na dáta, ktoré sú produkované, modifikované alebo bližšie rozvedené vo výskumnej práci.

Čo je manažment dát?

Správa dát vo výskumnom projekte je proces, ktorý je najdôležitejší a beží po celú dobu životného cyklu výskumu. Dobré riadenie dát je potrebné na zabezpečenie zachovania dát a ich dlhodobej prístupnosti, aby mohli byť znovu použité ďalšími výskumníkmi. Keď sú výskumné dáta správne manažované a uchovávané, môžu byť úspešne použité pre budúce vedecké účely.

Načo sa používajú repozitáre?

V súvislosti so zeleným otvoreným prístupom platí pre autorov prax samo-archivácie (ukladania vlastnej práce výskumníka/vedca do OA úložiska). Článok uloží sám autor, prípadne jeho zástupca do otvoreného online repozitára v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní.

Kde môžem uložiť výsledky svojho výskumu, keď moja inštitúcia nemá repozitár?

CVTI SR ako národný referenčný bod pre Open Access politiku na Slovensku plánuje zriadiť a prevádzkovať národný repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry. S pustenie repozitára sa predpokladá na rok 2020. Vedeckým pracovníkom je zatiaľ k dispozícii repozitár ZENODO, ktorý je súčasťou portálu OpenAIRE a jeho prevádzkovateľom je CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum), alebo si môžu vybrať pre ukladanie svojich prác alebo výskumných dát niektorý z repozitárov uvedených v registroch ROAR alebo re3data.

Pod akými licenciami odporúčate publikovať?

V súlade s odporúčaním Európskej komisie odporúčame aplikovať licencie Creative Commons (CC), najmä licencie CC BY alebo CC0, ktoré podporujú otvorený prístup. Najideálnejšou sa javí CC BY Creative Commons Attribution 4.0 („uvedenie autora“). Na Slovensku zabezpečuje spoluprácu a poradenstvo pri aplikácii licencií CC pobočka globálnej neziskovej organizácie Creative Commons.

Čo sú licencie Creative Commons?

Licencie Creative Commons poskytujú jednoduchý spôsob, ako spravovať rozsah a podmienky ochrany, ktorá sa automaticky vzťahuje na všetky diela chránené autorským právom. Umožňujú zdieľať a znova používať diela na základe určených podmienok, pričom základ tvorí skupina 6 licencií. Nakoľko neexistuje všeobecná „Creative Commons licencia“, je potrebné určiť, ktorú z týchto 6 licencií chcete aplikovať na Vaše dielo a v prípade použitia diela je potrebné zistiť, ktorá z licencií sa naň vzťahuje.

Čo sú to predátorské časopisy

Predátorské časopisy predstavujú riziko v oblasti Open Access publikovania. Ich účelom je predovšetkým vyberanie autorských poplatkov a vytváranie zisku, tým však porušujú etické zásady a parazitujú na menách a renomé prestížnych časopisov, vydavateľov a pod.