1 Autori si zachovávajú bez obmedzenia svoje autorské práva k publikáciám. Všetky publikácie musia byť publikované pod otvorenou licenciou, prednostne pod Creative Commons Attribution License CC BY. Vo všetkých prípadoch by uplatňovaná licencia mala spĺňať požiadavky vymedzené v Berlínskej deklarácii.

2 Poskytovatelia finančných prostriedkov spoločne zabezpečia vytvorenie pevných kritérií a požiadaviek na služby, ktoré vyhovujúce vysokokvalitné časopisy s otvoreným prístupom a platformy s otvoreným prístupom musia poskytovať.

3 V prípade, že takéto vysokokvalitné časopisy alebo platformy s otvoreným prístupom zatiaľ neexistujú, poskytovatelia finančných prostriedkov koordinovane zabezpečia stimuly na ich zriadenie a podporu. V prípade potreby sa poskytne podpora aj pre chýbajúcu infraštruktúru.

4 V relevantných prípadoch poplatky za publikovanie v otvorenom prístupe uhradia poskytovatelia finančných prostriedkov, nie jednotliví výskumní pracovníci. Všetci vedci by mali byť schopní zverejniť prácu v otvorenom prístupe.

5 Poskytovatelia finančných prostriedkov by mali podporovať rozdielnosť biznis modelov pre Open Access časopisy a platformy. Keď sa uplatňujú publikačné poplatky za otvorený prístup, tak tieto musia byť úmerné poskytnutým službám a štruktúra týchto poplatkov musí byť transparentná, aby informovala trh a poskytovateľov finančných prostriedkov o možnej štandardizácii a stanovení hornej hranice poplatkov.

6 Poskytovatelia finančných prostriedkov podnietia univerzity, výskumné organizácie a knižnice, aby zosúladili svoje politiky a stratégie, najmä s ohľadom na dosiahnutie transparentnosti.

7 Vyššie uvedené zásady sa vzťahujú na všetky typy vedeckých publikácií, avšak je však pochopiteľné, že dosiahnutie otvoreného prístupu pre monografie a knihy si vyžiada viac času a samostatný primeraný postup.

8 Poskytovatelia finančných prostriedkov nepodporujú „hybridný“ model publikovania. Tento model môžu poskytovatelia finančných prostriedkov podporiť len ak sa jedná o prechodnú cestu k úplnému otvorenému prístupu v jasne vymedzenom časovom rámci, a aj to len ako súčasť transformačných opatrení.

9 Poskytovatelia finančných prostriedkov budú monitorovať a sankcionovať príjemcov, ktorí nedodržiavajú pravidlá.

10 Poskytovatelia finančných prostriedkov sa zaväzujú, že pri hodnotení výsledkov výskumu počas rozhodovania o financovaní budú oceňovať prínos samotnej práce a nebudú brať do úvahy informačný kanál, jeho impakt faktor (prípadne iné metriky časopisu) alebo vydavateľa.


10 princípov na stiahnutie v slovenskom jazyku