Open Access (OA) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne (UNESCO, 2015). Myšlienka OA vznikla a rozšírila sa vďaka trom deklaráciám, známym aj ako BBB deklarácie. Tieto deklarácie vytvorili na začiatku 21. storočia prostredie pre OA publikovanie pre nasledujúce desaťročia. Ich vyhlásenia naznačili silné filozofické základy pre podporu myšlienok a princípov otvoreného prístupu.

Otvorený obsah sa zvyčajne charakterizuje skratkou 4R: reuse (právo opakovane používať obsah v jeho nezmenenej podobe),revise (právo adaptovať, modifikovať, spracovať a meniť obsah),remix (právo kombinovať originálny a revidovaný obsah s iným obsahom, aby sa vytvorilo niečo nové) a redistribute (právo zdieľať rozmnoženiny originálneho obsahu, ako aj zmenený obsah s inými ľuďmi).

Open Science (OS) predstavuje hnutie, ktoré umožňuje dostupnosť vedeckého výskumu, údajov a šírenia informácií nielen pre profesionálnych, ale aj laických používateľov. Zahŕňa postupy ako je zverejňovanie otvoreného výskumu, organizovanie kampaní za otvorený prístup, povzbudzovanie vedcov k otvorenému publikovaniu a všeobecné uľahčovanie zverejňovania a komunikácie vedeckých poznatkov. Termín „otvorená veda“ nemá žiadnu pevnú definíciu, avšak je zastrešujúcim termínom.