Výskumní pracovníci sú hlavným komponentom procesu vedeckej komunikácie. Sú to nielen tvorcovia základov vedeckého poznania, ale tiež pôsobia ako spotrebitelia a kontrolóri kvality. Ako tvorcovia prispievajú zdieľaním svojich výskumných prác v podobe výskumných dát, publikovaných článkov, blogov, diskusných fór atď. Ako spotrebitelia konzultujú existujúce publikácie a dáta a vypovedajú o súčasnom stave pokroku alebo dokonca priamo alebo nepriamo poskytujú vstupné údaje pre vznik nových výsledkov. Pri zásahu do každej fázy životného cyklu výskumu, kde sa vyžaduje evaluácia, ako je recenzovanie predložených štúdií alebo ohodnotenie práce výskumného subjektu, pôsobia ako kontrola kvality výskumných prác.

Úloha vydavateľa v procese odbornej komunikácie sa neobmedzuje na samotnú disemináciu vedeckej práce. Prvky zabezpečovania kvality a filtrácie, zlepšenie prezentácie, vytváranie metadát, archivácia overených a smerodajných verzií vedeckej publikácie, uspokojovanie dopytu na trhu, propagácia vedeckých publikácií, terénne služby a spájanie bádateľov a vedomostí sú základnými prvkami efektívneho procesu odbornej komunikácie, pričom vydavatelia sú hlavnou hnacou silou.

Úloha knihovníkov spočíva v poskytovaní podpory v rámci výskumu. Tradične zahŕňa uchovávanie výstupov výskumu inštitúcie, organizáciu zdrojov a pomoc vedcom s lokalizáciou a prístupom k informáciám relevantným ich potrebám. Proces objavovania informácií je súčasťou prvého kroku životného cyklu výskumu - vývoj a preskúmanie nápadov. V posledných rokoch však knižnice začali prekonávať túto tradičnú úlohu a podporovať výskumných pracovníkov aj v ďalších krokoch životného cyklu výskumu. Nové úlohy, ktoré knižnice obsadzujú, zahŕňajú správu dát, vytváranie metaúdajov pre výskumné dáta a spoluprácu pri publikovaní časopisov.

Prostredie odborného publikovania sa samo osebe tiež vyvíja v reakcii na sily formujúce výskum a akademické prostredie, vrátane vzniku verejnej politiky poverenia otvoreného prístupu k publikáciám vytvoreným na základe vládou financovaného výskumu. V dôsledku toho výskumníci hľadajú publikačné výstupy v rámci otvoreného prístupu. Knižnice propagujúce možnosti otvoreného prístupu dostávajú príležitosť na seba prevziať skutočné úlohy vydavateľa.

V časoch pred príchodom webu boli vydavatelia pre vedecký ekosystém nevyhnutní. Pomocou nástrojov Web 2.0 akademická obec nadobudla väčšie právomoci z pohľadu prístupu aj publikovania a úloha vydavateľov sa zdá byť menšia.

Knižnice teraz musia zmeniť taktiku v poskytovaní služieb s pridanou hodnotou pre vedeckú komunitu. S meniacim sa scenárom sa v súvislosti s knižnicami najviac prihliada na nasledujúce hlavné oblasti intervencií do životného cyklu výskumu: