Data management - Manažment dát
V každej fáze výskumného procesu by mala byť myšlienka venovaná aj tomu, ako výskumné dáta – ktoré sú pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou výskumu – manažovať: Ako a kde ich ukladať? Kto je vlastníkom? Kde budú zverejnené? Ako budú ostatní informovaní o nich a ich existencii? Užitočnosť výskumných dát pre budúci výskum môže byť zaručená iba tak, že bude zabezpečené, aby sa informácie o dátach nestratili, keď sa pôvodní výskumníci presunú na ďalšie úlohy.

Dáta môžu byť:
Otvorenosť výskumných dát podporuje ich opätovné využitie, čo je užitočné nielen pre autora, ale aj pre investorov, vedeckú komunitu a spoločnosť na národnej aj medzinárodnej úrovni.9