1. Zámer a vymedzenie

Koalícia S chce urýchliť prechod na systém vedeckého publikovania charakterizovaný okamžitým, bezplatným online prístupom k vedeckým publikáciám, v ktorom sa nekladú právne bariéry používaniu a opätovnému využitiu vedeckých publikácií. Koalícia S si uvedomuje, že financovatelia výskumu, výskumné inštitúcie, učené spoločnosti, knihovníci a vydavatelia musia spolupracovať, aby vytvorili systém akademického publikovania, ktorý by bol prístupnejší, efektívnejší, spravodlivejší a transparentnejší ako je dnes. Koalícia S bude tiež propagovať kultúru, ktorá zaistí, že mladí vedci dostanú príležitosť vyniknúť a rozvíjať svoje kariéry.

Koalícia S sa zaviazala naplniť špecifický cieľ vytýčený v Pláne S – okamžitý otvorený prístup ku všetkým vedeckým publikáciám vychádzajúcim z výskumu financovaného členmi koalície začínajúc rokom 2021. Koalícia S neuprednostňuje žiadny z konkrétnych obchodných modelov otvoreného prístupu, ani nepropaguje jednu z ciest k otvorenému prístupu na úkor iných, keďže by mal byť ponechaný priestor pre nové pokrokové vydavateľské modely. Plán S sa vzťahuje na všetky akademické výstupy podliehajúce štandardnému recenznému konaniu v rámci relevantných vedných disciplín, ak sú tieto výstupy založené na výsledkoch výskumu plne alebo čiastočne financovaných členmi koalície S. Naviac, koalícia S intenzívne nabáda k otvorenému zdieľaniu výskumných dát, pre-printov a iných výstupov, s ohľadom na zvyčajné právne a etické aspekty. Koalícia S podporuje zámer Sanfranciskej deklarácie o hodnotení výskumu (DORA), teda že výskum sa musí posudzovať na základe vlastných kvalít skôr než na základe miesta, kde je publikovaný. Členovia Koalície S majú zámer podpísať DORA a implementovať jej požiadavky do svojich politík.

Tento návod bližšie špecifikuje princípy Plánu S a poskytuje cesty k ich zavedeniu vo vzťahu k vedeckým článkom. Návod je adresovaný členom koalície S a širšej medzinárodnej výskumnej komunite. Koalícia S plánuje v ďalšej fáze vydať návod týkajúci sa otvorených monografií a kapitol kníh.

2. Ako vyhovieť podmienkam Plánu S

Všetky vedecké články, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného členmi Koalície S, musia byť otvorene prístupné hneď po publikovaní bez obdobia embarga. Musia byť trvalo prístupné pod verejnou licenciou, ktorá umožňuje opätovné použitie na akýkoľvek účel, s podmienkou uvedenia autora. Koalícia S odporúča využitie licencií Creative Commons na všetky vedecké publikácie a bude štandardne vyžadovať licenciu CC BY Attribution 4.0 pre vedecké články.

Vedecké články vyhovujú podmienkam Plánu S, ak sú publikované vo vyhovujúcich časopisoch s otvoreným prístupom alebo na vyhovujúcich publikačných platformách s otvoreným prístupom. Naviac, za špecifických podmienok bude Koalícia S akceptovať uloženie vedeckých článkov v otvorených repozitároch a v prechodnom období bude akceptovať aj publikovanie v časopisoch na báze predplatného („hybridný otvorený prístup“), ak tieto podpíšu „dohodu o transformácii na otvorený prístup“ („transformative agreements“), čím vyhovejú podmienkam plánu S.

 • Časopisy alebo publikačné platformy s otvoreným prístupom – Autori publikujú vo vyhovujúcich časopisoch alebo na vyhovujúcich publikačných platformách s otvoreným prístupom s licenciou CC BY.
 • Ukladanie vedeckých článkov v otvorených repozitároch – okamžite po publikovaní autori uložia finálnu verziu publikácie (Version of Record, VoR) alebo autorský akceptovaný rukopis (Author’s Accepted Manuscript, AAM) v repozitári vyhovujúcom podmienkam plánu S. Dokument je sprístupnený okamžite (bez embarga) pod licenciou CC BY.
 • Dohody o transformácii na otvorený prístup (transformative agreements) – Autori publikujú otvoreným prístupom s licenciou CC BY v časopisoch na báze predplatného, ktoré spadajú pod dohodu o transformácii s jednoznačne určeným termínom prechodu na plne otvorený prístup.

Viac podrobností o požiadavkách na jednotlivé publikácie a pre časopisy, platformy, repozitáre a dohody o transformácii nájdete v sekcii „Technické pokyny a požiadavky“.

Koalícia S má v úmysle spolupracovať s registrom DOAJ (Directory of Open Access Journals) a OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) a vyvinúť mechanizmy na identifikáciu a signalizáciu či časopisy, publikačné platformy alebo repozitáre vyhovujú požiadavkám Koalície S.

Koalícia S odporúča, aby všetky publikácie a iné výstupy z výskumu, bez ohľadu na formu publikovania, boli uložené v otvorených repozitároch a vyžaduje, aby vydavatelia uľahčovali ukladanie. Ukladanie výstupov výskumu v otvorených repozitároch sa odporúča v záujme dlhodobého archivovania, manažmentu výskumu a maximalizácie opätovného využitia výsledkov.

3. Náklady na publikovanie

Existujú rôzne modely financovania a platieb za otvorené publikovanie. Koalícia S vyzýva k úplnej transparentnosti, monitorovaniu nákladov a poplatkov za otvorené publikovanie. Transparentnosť v otázke nákladov a poplatkov za otvorené publikovanie parí ku kritériám určujúcim, či časopis alebo publikačná platforma vyhovuje podmienkam plánu S.

Tam, kde sa vyberajú poplatky za spracovanie článku (article processing charges, APC), koalícia S prispeje ku stanoveniu spravodlivej a primeranej výšky APC, vrátane spravodlivej politiky odpustenia platby (waiver) a zliav, s ohľadom na náklady, ktoré vyžaduje zaistenie kvality, redakčné úpravy a vydavateľský proces, ako aj rozsah, nakoľko tieto činnosti zvyšujú hodnotu publikácie. Informácie, potrebné pre potenciálnu štandardizáciu poplatkov (APC) alebo určenie cenového stropu, chce Koalícia S pomôcť získať tak, že poverí vypracovanie nezávislej štúdie nákladov a platieb za otvorené publikovanie (vrátane APC).

Členovia Koalície S zaistia finančnú podporu otvoreného publikovania prostredníctvom predpísaných podmienok. Grantové prostriedky sa môžu použiť na financovanie APC za účelom otvoreného publikovania v predplácaných časopisoch („hybridný otvorený prístup“) iba s podmienkou dohody o transformácii. Koalícia S zdôrazňuje, že jednotliví členovia Koalície S nie sú povinní vstupovať do dohôd o transformácii alebo financovať APC kryté takýmito dohodami.

4. Podpora kvalitných open access časopisov a publikačných platforiem

Koalícia S má zámer spoločne podporovať mechanizmy na zakladanie open access časopisov, publikačných platforiem a infraštruktúry tam, kde je to nevyhnutné pre vybudovanie ciest k otvorenému publikovaniu vo všetkých vedných odboroch. Koalícia S vyzdvihuje dôležitosť rôznorodosti modelov a počinov, ktoré nie sú založené na APC.

Koalícia S poverí uskutočnenie diferenčnej analýzy (gap alanysis) open access časopisov a publikačných platforiem s cieľom identifikovať oblasti a vedné odbory, kde je potrebné zvýšiť podiel otvorených časopisov (platforiem). Členovia koalície S spoločne ustanovia stimuly pre zakladanie otvorených časopisov (publikačných platforiem) alebo preklopenie existujúcich časopisov na otvorený prístup, najmä tam, kde sú medzery a je to potrebné.

5. Časový rozvrh

Koalícia S pripúšťa, že časový rozvrh zavádzania plánu S sa bude medzi členskými organizáciami líšiť. Plán S sa zavedie od 1. januára 2021 a bude mať dosah na 1.) existujúce granty, 2.) nové projekty/granty, alebo najneskôr 3.) na nové výzvy. Členovia Koalície S by prinajmenšom mali implementovať nové požiadavky do všetkých výziev vypísaných po 1. januári 2021.

6. Posudzovanie

V roku 2024 bude Koalícia S iniciovať formálny posudzovací proces, ktorý preskúma vplyvy plánu S. Posudzovanie sa bude sústrediť najmä na vplyv dohôd o transformácii, ako aj možnosti poskytnúť okamžitý otvorený prístup k predplácanému obsahu prostredníctvom otvorených repozitárov, na dosiahnutie plného a okamžitého otvoreného prístupu.

7. Vyhovenie podmienkam a sankcie

Jednotliví členovia Koalície S prispôsobia svoje grantové dohody a zmluvy podmienkam plánu S a budú monitorovať súlad s nimi a sankcionovať nesúlad prostredníctvom vymáhania dodržiavania zmluvných podmienok.

Technické pokyny a požiadavky

8. Licencie a autorské práva

Koalícia S vyžaduje, aby autorom bolo umožnené ukladať vlastné publikácie na vyhovujúce publikačné platformy alebo ich podať do časopisov podľa vlastného výberu a aby mohli znovu používať obsah akýmkoľvek spôsobom, ktorý uznajú za vhodný. Verejnosť má k vedeckým článkom dostať celosvetovú, bezplatnú, nevýhradnú a neodvolateľnú licenciu na zdieľanie (teda kopírovanie a ďalšie šírenie materiálu v akomkoľvek médiu a formáte) a adaptovanie (teda kompilovanie (remix), zmeny a budovanie na dotyčnom materiáli) práce na akýkoľvek účel vrátane komerčného, za podmienky správneho uvedenia autora. Autorské práva k práci ostávajú v rukách pôvodných držiteľov autorských práv (zvyčajne autorov, alebo výskumnej inštitúcie, ktorá ich zamestnáva).

Koalícia S vo všeobecnosti odporúča používanie licencií Creative Commons (CC) pre akékoľvek vedecké publikácie. Pre vedecké články Koalícia S odporúča použitie licencie Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 („uvedenie autora“). Naviac bude Koalícia S akceptovať použitie licencie CC BY-SA 4.0 („uvedenie autora a zachovanie rovnakej licencie aj v odvodených dielach“) a publikovanie vo verejnej doméne (public domain, CC0), keďže cieľom Koalície S je maximalizácia opätovného použitia výsledkov výskumu, ktorý financuje.

Koalícia S uznáva, že definícia otvoreného prístupu v zmysle Berlínskej deklarácie nepozná obmedzenie na nekomerčné účely, preto Koalícia S nebude akceptovať nekomerčný variant verejnej licencie (CC BY-NC). CC BY 4.0 vyžaduje, aby licencie označovali, či boli pri opätovnom použití v materiáli vykonané zmeny, čo znamená, že licencia CC BY-ND („zákaz odvodenín“) by pre dostatočnú ochranu práv autora nemala byť nevyhnutná. Čo sa týka ochrany zákonných a morálnych práv autorov k publikovanému materiálu, odkazuje Koalícia S na príslušné Pravidlá dobrej výskumnej praxe, alebo na Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel.

Obsah tretích strán v publikácii (napríklad obrázky alebo grafické prvky) nie je ovplyvnený týmito požiadavkami. Malo by sa vyvinúť maximálne úsilie na umožnenie čo najväčšej otvorenosti a opätovného použitia tohoto obsahu, no ak reštriktívnejšie licencie požaduje tretia strana ako držiteľ autorských práv, sú prijateľné.

9. Open access časopisy a publikačné platformy

Termín „publikačné platformy s otvoreným prístupom“ v tejto sekcii používame pre publikačné platformy určené na uverejňovanie originálnych publikácií z výsledkov výskumu (napríklad vedeckých článkov a konferenčných zborníkov). Netýka sa platforiem, ktoré slúžia len na agregovanie a opätovné publikovanie obsahu, ktorý bol už uverejnený inde.

9.1 Základné povinné kritériá pre časopisy a publikačné platformy s otvoreným prístupom vyhovujúce podmienkam Plánu S:

Časopis/publikačná platforma musí byť registrovaný v Directory of Open Access Journals (DOAJ), alebo uňho proces registrácie práve prebieha.

 • Všetok akademický obsah musí byť otvorene prístupný (na stránke časopisu alebo na to určenej platforme) a bezplatne čitateľný a stiahnuteľný okamžite po publikovaní, bez technických alebo akýchkoľvek iných druhov prekážok.
 • Časopis/platforma musí umožňovať autorom publikovanie s použitím licencie CC BY 4.0 (prípadne CC BY-SA 4.0 alebo CC0).
 • Časopis/platforma musí ponúkať autorom/inštitúciám možnosť ponechania si všetkých autorských práv bez akýchkoľvek obmedzení, teda bez prevodu autorských práv alebo vydavateľskej licencie na publikovanie (licence to publish), ktorá oberá autora o podstatné práva.
 • Časopis/platforma musí mať ustanovený dôkladný systém na recenzovanie podľa štandardov príslušného vedného odboru a v súlade so štandardami Komisie pre publikačnú etiku (Committee on Publication Ethics, COPE). Podrobnosti týkajúce sa tohto systému musia byť otvorene prístupné na webovej stránke.
 • Časopis/platforma musí poskytovať automatické odpustenie APC autorom z nízkopríjmových krajín a zľavy pre autorov z krajín s prostredným príjmom.
 • Časopis nesmie mať zrkadlový či sesterský (mirror/sister) časopis na báze predplatného s podstatným prekryvom medzi redakčnými radami, aby sa zabránilo rozvoju obchodných modelov, ktoré by spoplatňovali prístup aj publikovanie. Takéto časopisy budú posudzované ako de facto hybridné časopisy (pozri nižšie stať o „Dohodách o transformácii“).

9.2 Povinné kvalitatívne kritériá pre časopisy, platformy a iné miesta na publikovanie vyhovujúce podmienkam Plánu S:

 • Transparentné výpočty nákladov a cenotvorba: informácie o nákladoch na publikovanie a akýchkoľvek iných faktoroch ovplyvňujúcich poplatky (napríklad krížové subvencovanie – cross subsidising) musia byť otvorene dostupné na webovej stránke časopisu alebo publikačnej platformy. Musia obsahovať aj podrobný rozpis priamych nákladov, nepriamych nákladov a možných ziskov.
 • Použitie DOI (digital object identifier) ako trvalých identifikátorov (permanent ID – PID – s označením verzií, napríklad pri opravách).
 • Ukladanie obsahu s programom dlhodobého digitálneho uchovávania alebo archivácie (ako napríklad CLOCKSS).
 • Dostupnosť plných textov (vrátane doplňujúcich materiálov a dát tam, kde je to možné a vhodné) v strojovo čitateľnom formáte (napríklad XML), umožňujúcom hladké dolovanie textu a dát (Text and Data Mining, TDM).
 • Hypertextové prepojenie na podkladové dáta, zdrojové kódy a pod., prístupné v externých repozitároch.
 • Vysokokvalitné metadáta na úrovni článkov – vrátane citačných dát – v štandardnom interoperabilnom formáte, pod licenciou CC0 (public domain). Metadáta musia obsahovať úplné a spoľahlivé informácie o financovaní poskytnutom členmi Koalície S.
 • Strojovo čitateľné informácie o stave otvoreného prístupu a licencovaní vložené priamo do článku.

9.3 Odporúčané dodatočné kritériá pre časopisy a publikačné platformy:

 • Podporuje PID pre autorov (ako napríklad ORCID), financovateľov, grantové programy a granty, inštitúcie a podobne.
 • Priame ukladanie publikácii vydavateľom do centralizovaných otvorených repozitárov vyhovujúcich podmienkam Plánu S.
 • Otvorene dostupné citačné dáta podľa štandardov Iniciatívy pre otvorené citácie (Initiative for Open Citations, I4OC).

10. Ukladanie akademického obsahu do repozitárov s otvoreným prístupom

10.1 Požiadavky pre autorov a vydavateľov:

Ak publikovaná práca nie je otvorene dostupná prostredníctvom vyhovujúceho časopisu alebo publikačnej platformy, kópia práce sa musí sprístupniť v repozitári vyhovujúcom podmienkam Plánu S bez nákladov pre ukladajúceho či autora, za nasledujúcich podmienok:

 • Verzia: posledná uverejnená verzia publikácie (Version of Record) alebo aspoň prijatý autorský rukopis (Author’s Accepted Manuscript, AAM).
 • Embargo: neuznáva sa žiadne obdobie embarga; publikácia musí byť plne dostupná otvoreným prístupom v čase uverejnenia (vrátane verzie „early view“).
 • Licencie a autorské práva: Autori či inštitúcie si musia ponechať autorské práva a články musia byť sprístupnené pod licenciou CC BY 4.0 (prípadne CC BY-SA 4.0 alebo CC0).
 • Politika autoarchivácie: Politika autoarchivácie („zelený otvorený prístup“) časopisu alebo publikačnej platformy, kde článok vychádza, musí byť registrovaná v službe Sherpa/Romeo.
 • Zabezpečenie kvality – recenzné konanie: Miesto, kde sa článok publikuje, musí mať ustanovený dôkladný systém recenzného konania v súlade so štandardom príslušného vedného odboru, a tiež podľa štandardov Komisie pre publikačnú etiku (Committee on Publication Ethics, COPE). Podrobnosti tohto systému musia byť otvorene prístupné na webovej stránke.
 • Kritériá kvality: Miesto, kde sa článok publikuje, musí zodpovedať tým istým kvalitatívnym kritériám, ako vyhovujúce časopisy a publikačné platformy s otvoreným prístupom (pozri vyššie) do takej miery, ako je len možné. „Odporúčané dodatočné kritériá pre časopisy a publikačné platformy“ (pozri bod 9.3) sa vzťahujú aj na tento bod.

10.2 Požiadavky pre repozitáre s otvoreným prístupom vyhovujúce podmienkam Plánu S:

Repozitár musí byť registrovaný v Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) alebo musí prebiehať proces jeho registrácie.

Naviac sa vyžaduje splnenie nasledujúcich kritérií pre repozitáre:

 • Automatizované prijímanie rukopisov;
 • Plné texty uložené vo formáte XML v štandarde JATS (alebo ekvivalentnom);
 • Metadáta s overenou kvalitou v štandardnom interoperabilnom formáte, vrátane informácií o DOI pôvodnej publikácie, o uloženej verzii (AAM/VoR), o stave otvoreného prístupu a licencovaní uloženej verzie. Metadáta musia spĺňať také isté kvalitatívne kritériá ako pri časopisoch a publikačných platformách s otvoreným prístupom (pozri vyššie). Predovšetkým, metadáta musia obsahovať úplné a spoľahlivé informácie o financovaní členmi Koalície S. Silne sa odporúča súlad s podmienkami OpenAIRE;
 • Otvorené API umožňujúce ostatným (vrátane strojov) prístup k obsahu;
 • Proces riadenia kvality (QA) pre integráciu plných textov s najvýznamnejšími abstraktovacími a indexovacími službami (napríklad PubMed);
 • Trvalá dostupnosť;
 • Služba užívateľskej podpory (Helpdesk).

Ukladanie pre-printov hotových rukopisov v repozitároch alebo na pre-printových serveroch pod licenciou CC BY sa silne odporúča. Avšak samotné uverejňovanie pre-printov nie je dostačujúce pre splnenie podmienok Plánu S.

11. Dohody o transformácii

Koalícia S uznáva, že modely, ktoré zabraňujú netransparentnej a neférovej cenotvorbe, ako ‘offsetting’ (pozn. prekl.: vydavateľ platí výskumnej inštitúcii isté kompenzácie v súvislosti s tým, že od nej inkasuje predplatné aj APC) a ‘read & publish’ (pozn. prekl.: inštitúcia platí vydavateľovi predplatné aj APC pre budúce články v rámci jednej vopred dohodnutej sumy) môžu byť cestou k dosiahnutiu súladu s Plánom S počas prechodného obdobia. Koalícia S bude v záujme zabezpečenia transparentnosti vyžadovať, aby podrobnosti týchto dohôd boli uvedené na webovej stránke, a bude povzbudzovať konzorciá vo vyvíjaní spoločných požiadaviek za týmto účelom. Koalícia S plánuje spolupracovať s iniciatívnou Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC) na zaistení registrácie a šírenia týchto dohôd.

Koalícia S uznáva existujúce dohody o transformácii. Avšak od roku 2021 musia pre dosiahnutie súladu s Plánom S nové dohody spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Znenia (vrátane výpočtu nákladov) takýchto dohôd musia byť verejne dostupné.
 • Rokovania o dohodách musia byť uzatvorené pred koncom roku 2021 a lehoty dohôd nesmú byť dlhšie ako tri roky.
 • Vyjednané dohody musia zahŕňať scenár opisujúci ako časopis či publikačná platforma po uplynutí lehoty stanovenej v dohode prejde na plný otvorený prístup.

Vplyv dohôd o transformácii na dosiahnutie cieľov Plánu S bude preskúmaný v roku 2024.

Koalícia S si je vedomá skutočnosti, že niektorí vydavatelia založili „zrkadlové“ časopisy, ktorých jedna časť je na báze predplatného a druhá časť publikuje s otvoreným prístupom. Takéto časopisy, s výnimkou prípadov, ktoré spadajú pod dohodu o transformácii, nevyhovujú podmienkam plánu S, pretože de facto vedú k spoplatneniu prístupu aj publikovania rovnako ako hybridné časopisy. Financovanie publikovania v takýchto časopisoch sa bude podporovať len pod podmienkou dohody o transformácii.

Návod na implementáciu Plánu S