Titul ISSN (printová verzia) ISSN (on-line verzia) Poplatky za publikovanie Open AIRE DOAJ ROAD Scopus WoS Vydavateľ
Acta Montanistica Slovaca 2585-741x 2585-7444 x Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
Acta Electrotechnica et Informatica 1335-8243 1338-3957 x x Technická Univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae  1335-0285 1339-9802 x x Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Acta Geologica Slovaca 1338-0044 1338-5674 x x Univerzita Komenského v Bratislave
Acta Logistica ——- 1339-5629 x x x x 4S go, s.r.o.
Acta Mathematica Universitatis Comenianae 0862-9544 1336-0310 x x x Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Acta Mechatronica ——- 2453-7306 x x 4S go, s.r.o.
Acta Medica Martiniana 1338-4139 1335-8421 x x De Gruyter Open
Acta Metallurgica Slovaca – Conference 1338-1660 1339-9292 x Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta
Acta Montanistica Slovaca 1335-1788 1339-3103 x x x x Technická univerzita Košice, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Acta Simulatio ——- 1339-9640 x x 4S go, s.r.o.
Acta Tecnología ——- 2453-675X x x 4S go, s.r.o.
Advanced Research in Scientific Areas 1338-9831 2453-6962 x EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Agriculture 0551-3677 1338-4376 x x x x De Gruyter Open
Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality ____ 2585-8246 x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Akupunktúra a naturálna medicína 1339-4703 1339-4703 Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny, Bratislava
Annales scientia politica 1339-0732 1339-0732 x Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria environmentálne manažérstvo 1338-4430 1338-449x x Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied
Bulletin SAK 1335-7905 nemá ISSN Slovenská asociácia knižníc
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave 1210-2016 2453-7195 Univerzitná knižnica v Bratislave
Cardiology Letters  1338-3655 1338-3760 x Slovenská kardiologická spoločnosť
CLEaR 2453-7128 2453-7128 x x SlovakEdu o.z., Nitra
Conference on Human and Social Sciences 1339-522x 2453-6075 EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Electronic International Interdisciplinary Conference 1338-7871 1339-9977 x EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Global Virtual Conference 1339-9373 1339-9373 x Publikačná spoločnosť, Žilina
Chemical papers 0366-6352 1336-9075 x x x Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Centrum glykomiky, Bratislava
Creative and Knowledge Society  1338-4465 1338-5283 x De Gruyter Open
Človek a spoločnosť- Individual and Society ——- 1335-3608 x Spoločenskovedný ústav SAV
Dejiny- History ——- 1337-0707 x Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity,
  UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.,
  Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov
Ekológia 1335-342x 1337-947x x x x x Slovenská akadémia vied. Ústav krajinnej ekológie
Elektroenergetika 1337-6756 1337-6756 x Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach,
E-mental 1339-4614 1339-4614 x x Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, Kláštor pod Znievom
E-Theologos 1335-5570 1338-1350 x Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research 1339-7877 1339-7877 x x De Gruyter Open
EU agrarian Law – Agrárne právo EU 1338-6891 1339-9276 x x De Gruyter Open
European Journal of Environmental and Safety Sciences 1339-472X 1339-4797 x European Science and Research Institute – ESRI
European Journal of Social and Human Sciences  1339-6773 1339-875X x Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
European Pharmaceutical Journal 0301-2298 2453-6725 x x De Gruyter Open
European Journal of Renewable Energy 2454-0870 2454-0870 x Academic Publishing House Researcher s.r.o., Bratislava
Folia Faunistica Slovaca 1335-7522 1336-4529 x x x Faunima
Folia geographica 1336-6157 2454-1001 x x Prešovská univerzita v Prešove
Folia Veterinaria 0015-5748 2453-7837 x x x De Gruyter Open
Geologica Carpathica 1335-0552 1336-8052 x x x x x Ústav vied o zemi SAV
Global Media Journal 1339-0767 1339-5246 x Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií
Information Sciences and Technologies  1338-1237 1338-6654 x STU Press
Information and Communication Technologies 1339-9144 1339-9144 x EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
Interdisciplinary Toxicology 1337-6853 1337-9569 x x x x x De Gruyter Open
International Journal of Anti-terrorism Studies 2454-0838 2454-0838 x Academic Publishing House Researcher s.r.o., Bratislava
International Journal on Language, Literature and Culture in Education ——- 2453-7101 x x De Gruyter Open
ITlib. Informačné technológie a knižnice 1335-793X 1336-0779 x CVTI SR
Jazykovedný časopis- Journal of Linguistics 0021-5597 1338-4287 x x x De Gruyter Open
Journal of Comparative Politics 1337-7477 1338-1385 x x x Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie,
  University of Ljubljana,
  Alma Mater Europaea – European Centre Maribor
Journal of language and cultural education 1339-4045 1339-4584 x x x x SlovakEdu o.z., Nitra
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences ——- 1338-5178 x x x x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Journal of Pedagogy – Peagogický časopis 1338-1563 1338-2144 x x x De Gruyter Open
Knižnica 1335-7026 1336-0965 Slovenská národná knižnica
Lesnícky časopis – Central European Forestry Journal 0323-1046 1338-4295 x x x De Gruyter Open
Lege artis 2453-8035 2453-8035 x x x Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Malacologica Bohemoslovaca ——- 1336-6939 x x x x Ústav zoológie SAV
Mathematics in Education, Research and Applications 2453-6881 2453-6881 x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra matematiky
Materials Engineering – Materiálové inžinierstvo 1335-0803 1338-6174 x x Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
Measurement science review 1335-8871 1335-8871 x x x x x x Slovenská akadémia vied, Ústav merania, Bratislava
Medzinárodné vzťahy -Journal of International Relations 1336-1562 1339-2751 x Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1339-2204 2453-9759 x x x x x Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta, Katedra etnológie a muzeológie
Ostium 1339-942X 1336-6556 x x x Občianske združenie Ostium
Pedagogika.sk ——- 1338-0982 Slovenská pedagogická spoločnosť
Petroleum & Coal 1335-3055 1337-7027 x x VÚRUP, a.s.
Potravinárstvo – Slovak Journal of Food Sciences 1338-0230 1337-0960 x x x x HACCP Consulting
Quality, Innovation, Prosperity – Kvalita, inovácia, prosperita 1335-1745 1338-984X x x x x x Technická univerzita Košice
Research Journal of Mining 2453-9996 2453-9996 x Mining research, o. z., Košice
Review of Agricultural and Applied Economics 1335-2571 1336-9261 x x x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu,
APES
Scieconf 1339-3561 1339-9071 x EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
SKASE Journal of Theoretical Linguistics ——- 1336-782X x x SKASE
SKASE Journal of Translation and Interpretation ——- 1336-7811 x x SKASE
Slavica Slovaca 0037-6787 1336-2364 x x Slovenský komitét slavistov – SKS,
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slovak Journal of Civil Engineering 1210-3896 1338-3973 x x x x De Gruyter Open
Slovak Raptor Journal 1337-3463 1338-7227 x x x x x De Gruyter Open
Slovenské divadlo 0037-699x 1336-8605 x x Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Slovenský národopis – Slovak Ethnology 1335-1303 1339-9357 x x x Ústav etnológie SAV
Spirituality Studies ——- 1339-9578 x x x Spoločnosť pre štúdium spirituality
Studia Commercialia Bratislavensia 1339-3081 1337-7493 x x x De Gruyter Open
Technológia vzdelávania 1335-003x 1338-1202 x Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulty, Nitra
Transfer technológií bulletin 1339-2654 1339-5114 CVTI SR
Transcom proceedings 1339-9799 1339-9829 x Žilinksá univerzita v Žiline
Traektoriâ nauki 2413-9009 2413-9009 x x x
Vedecký kaleidoskop ——- 1337-7426 CVTI SR
XLinguae 1337-8384 2453-711X x x x Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.
Životné prostredie 0044-4863 2585-7800 x Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied