Titul ISSN (printová verzia) ISSN (on-line verzia) Poplatky za publikovanie Open AIRE DOAJ ROAD Scopus WoS Vydavateľ
Acta Avionica   1335-9479 Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
Acta educationis generalis   2585-74xx 2585-7444 x Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
Acta Electrotechnica et Informatica   1335-8243 1338-3957 x x Technická Univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae    1335-0285 1339-9802 x x Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae    0520-7371 2585-8777 x x Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae   0301-2298 1338-6786 x De Gruyter Open
ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis hybridný 1335-8081 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave
Acta fytotechnica et zootechnica   1335-258x 1336-9245 x x x Slovenká poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Acta Geologica Slovaca   1338-0044 1338-5674 x x Univerzita Komenského v Bratislave
Acta Geoturistica    1338-2292 1338-2292 x  x Acta Geoturistika, Košice, De Gruyter Open
Acta historica Neosoliensia   1336-9148 2453-7845 UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Acta horticulturae et regiotecturae   1338-5259 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Acta Hydrologica Slovaca   1385-6291 Slovenská akadémia vied Bratislava, Ústav hydrológie SAV
Acta Chimica Slovaca   1337-978X 1339-3065  x Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, De Gruyter Open
Acta Logistica   ——- 1339-5629 x x x x 4S go, s.r.o.
Acta Mathematica Universitatis Comenianae   0862-9544 1336-0310 x x x Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Acta Mechatronica   ——- 2453-7306 x x 4S go, s.r.o.
Acta Mechanica Slovaca hybridný 1335-2393 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Acta Medica Martiniana   1335-8421 1338-4139 x x De Gruyter Open
ACTA METALURGICA SLOVACA   1335-1532 1338-1156  x x x Technická univerzita Košice
Acta Metallurgica Slovaca – Conference   1338-1660 1339-9292 x Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta
Acta Montanistica Slovaca   1335-1788 1339-3103 x x x x Technická univerzita Košice, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Acta oeconomica et informatica   1335-2571 1336-9261 x x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FEM
Acta Oeconomica Cassoviensia   1337-6020 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Acta Oeconomica Universitatis Selye   1338-6581  2585-8787 Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta
Acta Physica Slovaca   0323-0465 1336-040x x x Slovenská akadémia vied Bratislava, Fyzikálny ústav SAV
Acta regionalia et environmentalica   1336-9253 X X Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Acta Simulatio   ——- 1339-9640 x x 4S go, s.r.o.
Acta Tecnología   ——- 2453-675X x x 4S go, s.r.o.
Acta Technologica Agriculturae   1338-5267 x x x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria environmentálne manažérstvo   1338-4430 1338-449x x Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied
Acta Virologica   001-723x 1336-2305 x x Slovenská akadémia vied Bratislava, Biomedicínske centrum SAV
Activitas Nervosa Superior Rediviva    1337-933x 1338-4015 x Slovenská akadémia vied Bratislava, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Advanced Research in Scientific Areas   1338-9831 2453-6962 x EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Agriculture   0551-3677 1338-4376 x x x x De Gruyter Open
Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality   ____ 2585-8246 x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Akupunktúra a naturálna medicína   1339-4703 1339-4703 Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny, Bratislava
Almanach   1339-3502 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Annales scientia politica   1339-0732 1339-0732 x Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Architektonické listy Fakulty architektúry   1337-2475 Slovenská technická univerzita v Bratislave, akulta architektúry STU – redakcia ALFA
Asian and African Studies   1335-1257 x Slovenská akadémia vied Bratislava, Ústav orientalistiky SAV
Bratislavské lekárske listy   0006-9248 1336-0345 x Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Bulletin SAK   1335-7905 nemá ISSN Slovenská asociácia knižníc
Cardiology Letters    1338-3655 1338-3760 x Slovenská kardiologická spoločnosť
Central European Forestry Journal   2454-034x 2454-0358 x Národné lesnícke centrum Zvolen
CLEaR   2453-7128 2453-7128 x x SlovakEdu o.z., Nitra
Comenius Management Review    1337-6721 2585-8769 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu
Computing and Informatics    1335-9150 2585-8807 x x x Slovenská akadémia vied Bratislava, Ústav informatiky SAV
Communications   1335-4205 2585-7878 Žilinksá univerzita v Žiline, EDIS – Publishing House
Conference on Human and Social Sciences   1339-522x 2453-6075 x EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso   1335-1842 1336-0337  x Slovenská akadémia viad Bratislava, Astronomický ústav SAV
Contributions to Geophysics and Geodesy   1338-0540 Slovenská akadémia vied Bratislava, Ústav vied o Zemi SAV
Creative and knowledge society   1338-4465 1338-5283 x Paneurópska univerzita n.o., Bratislava
Človek a spoločnosť   1335-3608 x x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Electronic International Interdisciplinary Conference   1338-7871 1339-9977 x EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Global Virtual Conference   1339-9373 1339-9373 x Publikačná spoločnosť, Žilina
Chemical papers   0366-6352 1336-9075 x x x Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Centrum glykomiky, Bratislava
Časopis Vedecké práce   1336-1589 1338-0532 x Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dejiny- History   ——- 1337-0707 x Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity,  UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.,  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu
Digital Science Magazine   1339-3782 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu
Ekológia   1335-342x 1337-947x x x x x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Ústav krajinnej ekológie
Economic Review, Ekonomické rozhľady   0323-262X Ekonomická univerzota v Bratislave
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie    1337-9313 2453-9988  x Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Ekonomika a informatika   1336-3514 1339,987x  x Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomika a manažment   2454-1028 x Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomika a spoločnosť   1335-7069 UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Elektroenergetika   1337-6756 1337-6756 x Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach,
ENDOCRINE REGULATIONS   1210-0668 1336-0329 x x x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Biomedicínske centrum SAV
Entomofauna Carpathica   1335-1214 Slovenská akadémia vied Bratislava, Ústav zoológie SAV
Entomological problems   1335-5899 Slovenská akadémia vied Bratislava,   Ústav zoológie SAV
E-Theologos   1335-5570 1338-1350 x Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research   1339-7877 1339-7877 x x De Gruyter Open
EU agrarian Law – Agrárne právo EU   1338-6891 1339-9276 x x De Gruyter Open
European Journal of Ecology   1339-8474 x x x De Gruyter Open
European Journal of Environmental and Safety Sciences   1339-472X 1339-4797 x European Science and Research Institute – ESRI
European Journal of Social and Human Sciences    1339-6773 1339-875X x Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
European Pharmaceutical Journal   2453-6725 2453-6725 x x De Gruyter Open
European Journal of Renewable Energy   2454-0870 2454-0870 x Academic Publishing House Researcher s.r.o., Bratislava
Folia Faunistica Slovaca   1335-7522 1336-4529 x x x Faunima
Folia geographica   1336-6157 2454-1001 x x Prešovská univerzita v Prešove
Folia Oecologica   1336-5266 1338-7014 x x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Ústav ekológie lesa SAV
Folia Veterinaria   0015-5748 2453-7837 x x x De Gruyter Open
Forum Historiae    1337-6861 1337-6861  x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Historický ústav SAV
General Physiology and Biophysics    0231-5882 1338-4325 x x x Slovenská akadémia vied Bratislava,   Centrum biovied SAV
Geografický časopis   0016-7193 2453-8787 x x Slovenská akadémia vied Bratislava, Geografický ústav SAV
Geographia Cassoviensis   1337-6748 2454-0005 x x UPJŠ Kočice, Prírodovedecká fakulta
Geographia Slovaca   1210-3519 Slovenská akadémia vied Bratislava, Geografický ústav SAV
Geologica Carpathica   1335-0552 1336-8052 x x x x x Ústav vied o zemi SAV
Geomorphologia Slovaca et Bohemica hybridný 1337-6799 x x Slovenská akadémia vied Bratislava, Geografický ústav SAV
Global Media Journal   1339-0767 1339-5246 x Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií
HELMINTHOLOGIA   0440-6605 1336-9083 x x  x x x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Parazitologický ústav SAV
Historický časopis  hybridný 0018-2575 x Slovenská akadémia vied v Bratislave, Historický ústav
Historia Ecclesiastica   1338-4341 Prešovská univerzita v Prešove
HPC Focus   1337-9275 1337-9690 Slovenská akadémia vied Bratislava,  Historický ústav SAV
Information Sciences and Technologies    1338-1237 1338-6654 x x STU Press, FIIT STU v Bratislave
Information and Communication Technologies   1339-9144 1339-9144 x EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
Interdisciplinary Toxicology   1337-6853 1337-9569 x x x x x De Gruyter Open
International Journal of Anti-terrorism Studies   2454-0838 2454-0838 x Academic Publishing House Researcher s.r.o., Bratislava
International Journal on Language, Literature and Culture in Education   ——- 2453-7101 x x De Gruyter Open
Information sciences and technologies   1338-1237 1338-6654 x STU, FIIT STU  Bratislava
ITlib. Informačné technológie a knižnice hybridný 1335-793X 1336-0779 x CVTI SR
Jazykovedný časopis- Journal of Linguistics   0021-5597 1338-4287 x x x De Gruyter Open
JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky   2454-0900 ZPPE – Združenie priateľov priemyselnej elektrotechniky, Prešov
Journal of Comparative Politics   1337-7477 1338-1385 x x x Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, University of Ljubljana, Alma Mater Europaea – European Centre Maribor
JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS   0042-790x 1338-4333 x  x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Ústav hydrológie SAV
Journal of Human Resource Managemen   1335-3888 2453-7683 x x  x Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu
Journal of Innovations and Applied Statistics   1338-5224 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Journal of language and cultural education   1339-4045 1339-4584 x x x x SlovakEdu o.z., Nitra
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences   ——- 1338-5178 x x x x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Journal of Pedagogy – Peagogický časopis   1338-1563 1338-2144 x x x De Gruyter Open
Kartografické listy   1336-5274 Slovenská akadémia vied Bratislava, Geografický ústav SAV
Knižnica   1335-7026 1336-0965 Slovenská národná knižnica
Kovove Materialy – Metallic Materials   0023-432x 1338-4252 x x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Kultúra slova   0023-5202 x Slovenská akadémia vied Bratislava, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Lesnícky časopis – Central European Forestry Journal   0323-1046 1338-4295 x x x De Gruyter Open
Lege artis   2453-8035 2453-8035 x x x Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Malacologica Bohemoslovaca   ——- 1336-6939 x x x x Ústav zoológie SAV
Manažment v teórii a praxi   1336-7137 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Manufacturing and Industrial Engineering   1339-2972 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Mathematics in Education, Research and Applications   2453-6881 2453-6881 x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra matematiky
Materials Engineering – Materiálové inžinierstvo   1335-0803 1338-6174 x x Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY   1335-9053 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Marketing Science & Inspirations   1338-7944 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu
Measurement science review   1335-8871 1335-8871 x x x x x x Slovenská akadémia vied, Ústav merania, Bratislava
Medzinárodné vzťahy -Journal of International Relations   1336-1562 1339-2751 x Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Mesto a dejiny   1339-0163 x UPJŠ Košice, Katedra histórie FF UPJŠ
Monitor hospodárskej politiky   2453-9287 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Monument revue   1338-807x Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Muzeológia a kultúrne dedičstvo   1339-2204 2453-9759 x x x x x Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta, Katedra etnológie a muzeológie
Organon F   1335-0668 2585-7150 x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Filozofický ústav SAV, Filozofický ústav Akadamie věd České republiky, v.v.i.
Ostium   1339-942X 1336-6556 x x x Občianske združenie Ostium
Pedagogika.sk   ——- 1338-0982 Slovenská pedagogická spoločnosť
Pedagogický časopis   1338-1563 1338-2144 x x x x Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
Petroleum & Coal   1335-3055 1337-7027 x x VÚRUP, a.s.
Politické vedy   1335-2741 1338-5623 x Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Posterus.sk   1338-0087 x Systémy priemyselnej informatiky s.r.o., Bratislava
Potravinárstvo – Slovak Journal of Food Sciences   1338-0230 1337-0960 x x x x HACCP Consulting
Powder Metallurgy Progress   1335-8987 x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Ústav materiálového výskumu SAV
Prognostické práce   1338-3590 Slovenská akadémia vied Bratislava,   Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Quality, Innovation, Prosperity – Kvalita, inovácia, prosperita   1335-1745 1338-984X x x x x x Technická univerzita Košice
Research Journal of Mining   2453-9996 2453-9996 x Mining research, o. z., Košice
Review of Agricultural and Applied Economics   1335-2571 1336-9261 x x x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu,    APES
Revue sociálno-ekonomického rozvoja   2453-6148 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Scieconf   1339-3561 1339-9071 x EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
Selected Scientific Papers   1336-9024 1338-7278 x x  x Technická fakulta v Košiciach, Stavebná fakulta
SKASE Journal of Theoretical Linguistics   ——- 1336-782X x x SKASE
SKASE Journal of Translation and Interpretation   ——- 1336-7811 x x SKASE
Slavica Slovaca hybridný 0037-6787 1336-2364 x x Slovenský komitét slavistov – SKS,   Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slovak Journal of Civil Engineering   1210-3896 1338-3973 x x x x Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta STU, De Gruyter Open
Slovak journal of food sciences   1338-9971 1338-9971 x HACCP Consulting, Nitrianske Hrnčiarovce
Slovak Raptor Journal   1337-3463 1338-7227 x x x x x De Gruyter Open
Slovenská archeológia   1335-0102 Slovenská akadémia vied Bratislava,  Archeologický ústav SAV
Slovenské divadlo   0037-699x 1336-8605 x x Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Slovenská reč   0037-6981 x Slovenská akadémia vied Bratislava,   Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenský národopis – Slovak Ethnology   1335-1303 1339-9357 x x x Ústav etnológie SAV
Sociológia – Slovak Sociological Review hybridný 0049-1225 1336-8613 x x Slovenská akadémia vied Bratislava, Sociologický ústav SAV
Spirituality Studies   ——- 1339-9578 x x x Spoločnosť pre štúdium spirituality
Studia Commercialia Bratislavensia   1339-3081 1337-7493 x x x De Gruyter Open
Studia politica Slovaca   1337-8163 2585-8459 x Slovenská akadémia vied, Ústav politických vied, Bratislava
Studia Psychologica    0039-3320 2585-8815 x x x Slovenská akadémia vied,  Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Študijné zvesti   0560-2793 Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav SAV Nitra
Tatra Mountains Mathematical Publications   1210-3195 1338-9750 x Slovenská akadémia vied Bratislava, Matematický ústav SAV
Thaszia – Journal of Botany   1210-0420 x UPJŠ Košice, Botanická záhrada
Transfer technológií bulletin   1339-2654 1339-5114 CVTI SR
Transcom proceedings   1339-9799 1339-9829 x Žilinksá univerzita v Žiline
Testimonia theologica   1337-6411 Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Topics in Linguistics   1337-7590 2199-6504 x x x Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Uniform Distribution Theory   1336-913x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Matematický ústav SAV
University Review   1337-6047 1339-5017 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Vedecký kaleidoskop   ——- 1337-7426 CVTI SR
Verejná správa a spoločnosť   1335-7182 2453-9236  x UPJŠ Košice, Fakulta verejnej správy
Vlákna a textil   1335-0617  2585-8890 x x x Slovenká technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Wood Research    1336-4561 x Technická Univerzita vo Zvolene
Working Papers   1337-5598 Slovenská akadémia vied Bratislava, Ekonomickú ústav SAV
XLinguae   1337-8384 2453-711X x x x Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.
Zborník vedeckých prác 2009   1338-1954 1338-5011 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta STU
Zborník vedeckých prác 2011   1338-1954 1338-5011 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta STU
Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering   1338-5011 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta STU
Životné prostredie   0044-4863 2585-7800 x Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
NEAKTÍVNY ČASOPIS
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 0231-925X Slovenská akadémie vied Bratislava, Archeologický ústav SAV
Building Research Journal 1339-682X Slovenská akadémia vied v Bratislave, Ústav stavebníctva a architektúry SAV
E-mental 1339-4614 1339-4614 x x Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, Kláštor pod Znievom
Etnologické rozpravy 1335-5074 Slovenská akadémia vied Bratislava,  Ústav etnológie SAV
Slovak Review 1335-0544 1336-8591 x x Slovenská akadémia vied Bratislava,  Ústav svetovej literatúry SAV
Strojnícky časopis 0039-2472 2450-5471 x Slovenská akadémia vied Bratislava, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
TRANSFER 1337-9747 Obchodná spoločnosť STU Scientific s.r.o., Bratislava