Vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 po súčasnosť

Pri príležitosti Open Access Week 2017 vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 po súčasnosť, vrátane najstaršieho vedeckého časopisu na svete Philosophical Transactions. Články sú dostupné do 29. 10. 2017 na https://royalsociety.org/journals/#listing.


39
Stephen Hawking a jeho doktorandská práca prvýkrát zverejnená formou Open Access

Úspešný popredný svetový vedec Stephen Hawking poskytol vedcom na celom svete pozitívny príklad zdieľania výsledkov vedy a výskumu tým, že sa sám rozhodol sprístupniť svoju doktorandskú prácu formou Open Access. Urobil tak hneď v prvý deň Medzinárodného týždňa otvoreného prístupu (International Open Access Week), ktorý sa v tomto roku koná v týždni od 23. do 29. októbra.

ViacNárodný workshop OpenAIRE

CVTI SR ako National Open Access Desk (NOAD) za Slovenskú republiku pre projekt OpenAIRE zorganizoval Národný workshop OpenAIRE, ktorý sa konal dňa 23. októbra 2017 v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Workshop bol určený koordinátorom projektov H2020 a FP7, vedcom, knihovníkom, vydavateľom, politickým činiteľom a ďalším záujemcom o problematiku otvoreného prístupu. Zišlo sa na ňom približne 80 účastníkov. Medzi hosťami nechýbala pani Iryna Kuchma, ktorá sa priamo podieľa na riešení projektu OpenAIRE. Projekt nám bližšie predstavila vo svojej prezentácii OpenAIRE: podpora sociálnych a technických prepojení umožňujúcich otvorenú vedu v EÚ aj mimo nej. Prostredníctvom skype-u nám program FP7 Post Grant Open Access Pilot predstavila pani Gwen Franck, tiež z projektu OpenAIRE. Ďalšími témami, ktoré odzneli na workshope boli: Open Access v Horizont 2020, princípy otvoreného vládnutia – národná politika na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu, hrozby v Open Access publikovaní a licencie Creative Commons. Na záver podujatia mali účastníci príležitosť stretnúť a porozprávať sa s jednotlivými prezentujúcimi v rámci Open Café.


Nová správa Európskej komisie o otvorenej vede

Pracovná skupina Európskej komisie, ktorá funguje pod názvom „Vzdelávanie a zručnosti v rámci otvorenej vedy“, vytvorila novú správu o poskytovaní zručností a kompetencií výskumným pracovníkom, ktoré potrebujú na vykonávanie otvorenej vedy.

Správa obsahuje informácie o perspektívach a osvedčených postupoch otvorenej vedy pre výskumných pracovníkov, o potrebných zručnostiach, zapájaní výskumníkov do všetkých úrovní Open Science a o politikách, do ktorých je nevyhnutné otvorenú vedu zakotviť. Tiež obsahuje 6 odporúčaní týkajúcich sa tejto problematiky.

Celá správa je k dispozícii TU.


Open Science Fair

V dňoch 6. – 8. septembra 2017 sa konala v Aténach prvá Open Science Fair konferencia. Štyri projekty financované Európskou komisiou – OpenAIRE, OpenUP, FosterOpenMinTeD – zamerané na riešenie otázok súvisiacich s problematikami Open Access a Open Science spojili svoje sily, aby zorganizovali túto prvú konferenciu zameranú na otvorenú vedu, a aby sa spolu s rečníkmi aj účastníkmi zamysleli nad otázkami, ktoré ju charakterizujú, ale aj nad tými, ktoré môžu pomôcť odstrániť existujúce bariéry a posunúť riešenia v oblasti otvorenej vedy dopredu. Medzi prezentujúcimi nechýbali popri rečníkoch z rôznych krajín Európy ani rečníci z USA a Afriky, vďaka ktorým bolo možné pozrieť sa na problematiku otvorenej vedy z pohľadu celosvetového meradla.

Program konferencie bol bohatý. Okrem hlavných prednášok bolo možné zúčastniť sa na niektorom z ponúkaných workshopov, prezentácii posterov a taktiež nechýbala možnosť nadviazať nové kontakty s odborníkmi z rôznych krajín a rôznych zúčastnených strán.

Bližšie informácie o programe, ktorý sa niesol v duchu prepojenia politík, výskumných tokov, infraštruktúr a služieb s ľuďmi, je možné nájsť na webovej stránke podujatia.*Metrics
MEasuring The Reliability and perceptions of Indicators for interactions with sCientific productS (Meranie spoľahlivosti a vnímania ukazovateľov interakcií s vedeckými výsledkami) – je nový projekt, ktorého hlavným cieľom je lepšie pochopenie metrík, najmä pokiaľ ide o ich všeobecný význam a ich vnímanie medzi zúčastnenými stranami. Z tohto dôvodu, kľúčovými faktormi budú: kvalita metrík podkladových dát (z hľadiska platnosti a spoľahlivosti), pôvod vzniku metrík, rovnako ako ich schopnosť primerane odhadnúť vedecké výstupy v kontexte disciplinárnych špecifík.

Z výsledkov projektu budú profitovať používatelia metrík (napr. výskumní pracovníci, financovatelia výskumu…), informační pracovníci a knihovníci, rovnako ako ich poskytovatelia, ktorým výsledky projektu umožnia sledovanie používania a rozširovania našich znalostí o ich obmedzeniach a možnostiach interpretácie. *Metrics je projekt financovaný z verejných zdrojov a tým zaručuje transparentnosť a otvorený prístup k výsledkom projektu, čo nie je bežnou praxou medzi komerčnými poskytovateľmi v tejto oblasti.
Metodická práca bude podporovaná vedeckým výborom a sprevádzať ju bude taktiež budovanie komunity a aktivít v oblasti vzťahov s verejnosťou, vytváranie nových väzieb s národnými a medzinárodnými iniciatívami (napr. COAR, NISO) a vytvorenie informačnej platformy metrík.

Projekt začal 1. januára 2017 a jeho trvanie je naplánované do 31. decembra 2018.38